V diplomski nalogi sta prikazana način in potek izdelave poslovnorazvojnega načrta za obstoječe podjetje. Podjetje kot tako obstaja na trgu že vrsto let, več kot 60, in je na svoji poti prehodilo različna obdobja, od nacionalizacije, prehoda v samoupravljanje pa vse do postopka privatizacije v letih po osamosvojitvi. V vseh navedenih ekonomskih ureditvenih fazah se je moralo nenehno prilagajati, pri tem pa je kot vsako podjetje doživljalo razvoj pa tudi padce, bodisi kot posledica izgube tržišča ali kot srečanje s tujo konkurenco. Podjetje se je trudilo, da je imelo v vseh navedenih fazah jasno začrtane cilje, kar mu je omogočalo preživetje.
Eden najpomembnejših ciljev podjetja je vsekakor dobiček, vendar ne za vsako ceno. Zaradi tega podjetje del sredstev vlaga tudi v lokalno skupnost v obliki donacij, sponzorstev in podobno.
Diplomska naloga je razdeljena na štiri poglavja. V uvodu sem opredelil področje in problem, ki je predmet raziskave. V drugem poglavju sem navedel teoretična izhodišča poslovnega načrta. V tretjem poglavju sem predstavil podjetje, v katerem sem zaposlen, to je podjetje XY, d. o. o. Prav tako sem za to podjetje izdelal poslovnorazvojni načrt, pri katerem sem upošteval teoretična izhodišča, ki so opisana v drugem poglavju. Četrto poglavje sestavljata sklep in povzetek diplomske naloge.
Za izdelavo poslovnorazvojnega načrta sem poleg strokovne literature uporabil tudi veliko internih podatkov podjetja, ki sem jih zaradi tajnosti podatkov nekoliko priredil.

Download full insight