Mnogi neuki lastniki, graditelji in investitorji praviloma s svojimi posegi v prostor le-tega degradirajo. Zelo, zelo malo, zgoraj naštetih, je takšnih, ki s svojimi posegi prostoru obdržijo kvaliteto.  Še manj pa je takšnih, ki prostoru s svojim posegom dajo dodatno kvaliteto, s tem da  gradijo avtohtono, sonaravno in kvalitetno.
Ko se takšen lastnik odloči, da bo svoje gradbeno zemljišče ponudil trgu, se naenkrat znajde v slepi ulici.
 
Kaj pa zdaj? Kako naprej?
Praviloma se vsi najprej napotijo do ustrezne geodetske organizacije. Prosto po svoji laični presoji razparcelirajo zemljišče in odprodajo gradbene parcele brez vsakršnega sodelovanja ustrezne stroke.

In kakšen je končni izdelek?
Odgovor na to vprašanje je zelo enostaven, ki se glasi:  »degradiran prostor«!

Da bi lahko v bodoče preprečili nadaljnje slabšanje kvalitete bivanja in nastalo situacijo, je nujno potrebno, da že od samega začetka sodeluje ustrezna stroka. Le na takšen način si lahko obetamo, da bodo naši vnuki in pravnuki lahko zaživeli v sonaravnem in zdravem okolju.

Namen moje diplomske naloge je:
• Lastniku zemljišča ali bodočemu investitorju podrobneje predstaviti način in potek pridobivanja potrebne dokumentacije za parcelacijo nekega gradbenega območja.
•  Lastniku zemljišča ali bodočemu investitorju dokazati, da je to edina pot, ki daje pozitivne rezultate, tako iz vidika prostorskega planiranja kot tudi iz ekonomskega zornega kota prodajalca in kupca (investitorja).
•  Lastnika zemljišča ali bodočega investitorja opomniti, da čas porabljen za pridobitev ustrezne dokumentacije, v primerjavi s kvaliteto bivalnega okolja ni »zlato«, ampak ravno obratno.
•  Prispevati k ozaveščanju vseh, ki na tak ali drugačen način sooblikujemo naš bivalni prostor.