Postopek zaposlitve vzgojitelja v programu predšolske vzgoje z analizo gibanja zaposlenih v vrtcu za obdobje 2007/08 do 2011/12

210

Zaposlovanje je kadrovski proces, ki obsega celo verigo različnih aktivnosti. O zaposlovanju lahko govorimo takrat, kadar podaljšujemo delovno razmerje že zaposlenim delavcem in takrat, kadar na delovno mesto sprejemamo nove uslužbence.
V predšolski vzgoji je zaposlovanje dolgotrajen proces, na katerega vpliva veliko dejavnikov, kot so: število vpisanih otrok, vrsta in število oddelkov, standardi in normativi, sistemizacija delovnih mest.
V začetni fazi zaposlovanja v predšolski vzgoji se v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, na podlagi vpisanih in formiranih oddelkov, izračuna in sestavi nova sistemizacija delovnih mest, ki velja za tekoče šolsko leto. Na podlagi potrjene sistemizacije s strani ustanoviteljice – občine se na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije objavi potreba po prostih delovnih mestih in nadaljujejo se faze zaposlovanja delavca v predšolski vzgoji, ki morajo biti v skladu z vsemi zakoni in predpisi. Zaključna faza zaposlovanja je sklenitev pogodbe o zaposlitvi z izbranim delavcem in prijava delavca v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Download full insight