Posameznik, ki ima v lasti hišo, katere edini lastnik je, upravlja z njo sam. Z njo ravna tako, da čim dlje služi svojemu namenu. Sprotno jo vzdržuje, odpravlja pomanjkljivosti, jo ureja skupaj z okolico tako, da mu služi kot prijeten in varen dom. Vse odločitve v zvezi s tem sprejema sam in prav tako stroške, povezane s tem, nosi sam, ker je edini lastnik.
Ko pa gre za večstanovanjski objekt, kjer je več etažnih lastnikov, pa z objektom upravljajo vsi lastniki. V takšni primerih prihaja do križanja različnih interesov.
Da bi upravljanje večstanovanjske zgradbe potekalo enostavneje, lastniki izberejo upravnika, ki ga preko pogodbe o upravljanju pooblastijo za opravljanje poslov v okviru rednega upravljanja in opravljanje poslov, ki presegajo redno upravljanje.
Upravnik uresničuje njihove sklepe in je med drugim tudi nekakšna vez med lastniki in dobavitelji.
Zraven vseh nalog in pooblastil, ki jih ima upravnik, pa mora z lastnino in s sredstvi ravnati kot dober gospodar.

 

Download full insight