V današnjem času in današnjem svetu se vse vrti okoli podatkov, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju. Podatek dobi uporabno vrednost in postane informacija takrat, ko postane dejavnik odločanja, analiz, poročil. Prava informacija ob pravem času ima neprecenljivo vrednost, zato si podjetja, organizacije in tudi posamezniki prizadevajo pridobiti čim več koristnih informacij iz razpoložljivih podatkov.

V diplomski nalogi bom obravnavala problem pridobivanja, zbiranja, prikazovanja in predstavljanja pravih informacij v obliki poročil za namene najvišjega poslovodstva v podjetju.

Temeljne predpostavke diplomske naloge so:

  • informacijski sistem v podjetju mora zagotavljati informacije za najvišje poslovodstvo
  • odločitve najvišjega poslovodstva temeljijo na prejetih informacijah, zato je potrebno
    zagotoviti pravilnost, pravočasnost in zanesljivost vseh podatkov
  • izkaz izida v obliki izpisa/poročila je na razpolago neposredno iz informacijskega
    sistema, vendar ne zagotavlja vseh potrebnih informacij za odločanje najvišjega
    poslovodstva, zato je potrebno pripravljati dodatna pojasnila in evidence

Tekom diplomske naloge bom navedene predpostavke potrdila oziroma ovrgla, ter podrobno
predstavila predlog rešitve.