Projekt, PZI – Rekonstrukcija dela LC Hmezad – Kričej – Reš – G1 – »TRC REŠ«, se je začel izvajati leta 2008, zanj sem bil zadolžen sam, od priprave ponudbe, vse potrebne dokumentacije, do izvedbe projekta.

6EAB6C3900

V prvem sklopu diplomskega dela sem predstavil projekt in ga komentiral. Vse kopije iz projekta – izračuni, skice projekta … – so natančno navedeni. Razvidno je, da je bil projekt skrbno načrtovan, z vsemi potrebnimi predhodnimi raziskavami. Edina pomanjkljivost je bila, da ni imel izdelane hidravlične presoje mostu za 100-letne vode upravljavca vod, in sicer podjetja Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. d. To smo pridobili kasneje. Poročilo je vplivalo tudi na izvedbo mostu, saj je bila zahteva po svetli višini mostu višja za 0,5 m od projektiranje. Drugih težav v zvezi s projektom nisem zaznal in se tudi niso pojavile, ali pa so ostale skrite.

F0277449BE

Jasno je, da v gradbeništvu ne moremo vsega predvideti, saj lahko odloča zelo veliko dejavnikov, npr. vreme, na katerega nimamo vpliva. Lahko se le učinkovito pripravimo na vremenske nevšečnosti.

Kot domačin sem lokacijo mostu sem dobro poznal in sem se zavedal odgovornosti, saj sem se takega projekta – gradnja mostov – lotil prvič. Zato sem nalogo vzel resno in premišljeno sprejemal odločitve, da mi ne bi bilo treba kasneje »plačevati« za napake.
Težava je bila tudi reka Drava v neposredni bližini in zelo plitva podtalna voda na tej lokaciji. In to se je tudi izkazalo, saj smo morali vodo nenehno odvajati s črpalkami. Kmalu po začetku del nam je občina Radlje ob Dravi naročila izdelavo pomožnega objekta za sprehajalce, da bo prečkanje potoka brez nevarnosti. Tako smo naredili varno pomožno brv. Vse druge težave, ki so se pojavile pri gradnji, sem v diplomskem delu natančno opisal.Že pri pripravi ponudbe sem s pomočjo projekta lahko natančno izračunal vse stroške, ki jih bomo imeli pri projektu, in tudi predvidel postopek dela. Iz projekta je bilo razbrati, da bo najtežja izvedba temeljev, saj so bili projektirani na zelo veliki globini, približno 1,5 m pod nivojem potoka, ki ga most prečka.

XXTEK7APLA

Pri gradnji mostu bi lahko marsikaj izboljšali in s tem zmanjšali stroške, a se na napakah učimo, pri naslednjem takem projektu bom zagotovo pozornejši in skušal projekt izvesti še bolje.

Menim, da sem v diplomskem delu nazorno pokazal, kako se bere projekt in kako most izgraditi. Projekt je zelo dobro uspel, saj tudi po sedmih letih na objektu ni vidnih nikakršnih deformacij.

Download full insight