Diplomsko delo predstavlja projektno rešitev rekonstrukcije regionalne ceste R2-435 Maribor–Ruše–Selnica na odseku 1431 skozi naselje Limbuš z izgradnjo enopasovnega krožnega križišča in regulacijo potoka Blažovnica s spremljajočimi objekti.
Obravnavana ureditev regionalne ceste R2-435 skozi naselje  Limbuš obsega:
•    rekonstrukcijo regionalne ceste R2-435 v dolžini 390 m,
•    rekonstrukcijo lokalne ceste Lackova cesta v dolžini 209 m z avtobusnim postajališčem za postanek solo avtobusa v niši z elementi za uvozno hitrost vr = 40 km/h,
•    rekonstrukcijo lokalne ceste k ŽP Limbuš v dolžini 125 m,
•    rekonstrukcijo ceste ob Blažovnici v dolžini 100 m,
•    rekonstrukcijo križišča Limbuš, to je ceste R2-435 z Lackovo cesto in cesto k ŽP Limbuš po tipu za krožni promet, 
•    izgradnjo novega »T« križišča na Lackovi cesti, ki ga tvori Lackova cesta s prestavljeno cesto za Vrhov dol,
•    izgradnjo novega »T« križišča na cesti Ob Blažovnici, ki ga tvori cesta k ŽP Limbuš z ulico Ob Blažovnici,
•    regulacijo Blažovnice  v dolžini 288 m,
•    novi most preko Blažovnice  na cesti za Vrhov dol – most 1, 5-1
•    novi most preko Blažovnice  na cesti R2-435 – most 1, 5-2
•    novi most preko Blažovnice na cesti k ŽP Limbuš – most 1,5-3
•    rušitev treh stanovanjskih objektov in dveh gospodarskih objektov,
•    izgradnjo PH zidu med križiščem in cerkvijo,
•    pasivno zaščito bivalnih prostorov, objektov ob trasi,
•    zasaditev,
•    ureditev komunalnih vodov – javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije, TK vodov in elektrovodov nizke napetosti.

Vse navedene projektne rešitve so naravnane k cilju izgradnje kvalitetne ceste in križišča, ki bo optimalno služilo obstoječemu in predvidenemu prometu. Promet je mnogo bolj tekoč, zagotovljena je večja varnost kolesarjev in pešcev neposredno ob cesti R2-435 in poskrbljeno je tudi za varen prihod in odhod šolskih otrok. Izboljšale so se bivalne razmere oz. pogoji bivanja prebivalcev ob cesti, uredili dostopi do hiš in drugih objektov ob cesti, nedvomno pa se je zmanjšal hrup in škodljive emisije.