V podjetju sta kapital in vrhunska tehnologija pomembna, vendar nista poglavitna za doseganje konkurenčnosti. Organizacije iščejo konkurenčne prednosti tudi na drugih področjih, med katerimi vse bolj dajejo v ospredje motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Za uspeh v nekem podjetju je danes pogoj, da so zaposleni dobro usposobljeni in motivirani. Tako lahko podjetje postane konkurenčno, s planskim dvigovanjem motiviranosti za delo pa je seveda korak pred drugimi tekmeci. Motiviranje zaposlenih v poslovnem svetu postaja ena najpomembnejših in najkompleksnejših nalog menedžmenta. Dobra organizacijska klima, usposobljenost in motiviranost zaposlenih so postali temelji uspešnega poslovanja organizacij.

Številne motivacijske teorije dajejo odgovor na vprašanje, kako zaposlene motivirati. Človeški motivacijski mehanizem je zelo zapleten in nanj vpliva veliko različnih dejavnikov, večina pa jih predvideva nagrado za uspešno opravljeno delo. Organizacije uporabljajo različne načine motiviranja, da bi privabile dober delovni kader in ga nato tudi zadržale. Načini motiviranja zaposlenih v podjetju se nanašajo predvsem na zadovoljstvo pri delu, finančne nagrade, kot tudi nefinančne pa tudi na komuniciranje ter vodenje.

Za doseganje ciljev v podjetju je organizacijska klima zelo pomembna, ker lahko na njeni podlagi presojamo, ali je organizacijska klima ugodna ali ne. Njeno merjenje je namenjeno ugotavljanju elementov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na zadovoljstvo in delovno učinkovitost. Kadar želimo ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na različnih področjih, se odločimo za analizo organizacijske klime. Dobljeni rezultati nam pokažejo področja, na katerih bi bilo potrebno ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi povečano učinkovitost zaposlenih.

Plačilo za delo oziroma finančna nagrada ni bistvo zadovoljstva zaposlenih v podjetju. K zadovoljstvu se priključujejo v veliki meri še zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo z delovnimi pogoji, sigurnost po stalni zaposlitvi ter dober delovni čas. Na drugem nivoju pa mora biti izpolnjeno zadovoljstvo z delom, z možnostjo napredovanja, ugodni morajo biti sami delovni pogoji ter zadovoljstvo z nadrejenimi.