Timsko in projektno delo – ključ do poslovne uspešnosti v inženiring podjetju XY

211

Podjetja, ne glede na dejavnost, s katero se ukvarjajo, ne morejo več obstati in uspevati z individualizmom posameznika. Sleherno podjetje potrebuje ljudi, ki imajo različne osebnostne lastnosti, izkušnje, pričakovanja, vedenja in vrednote, saj so projekti, s katerimi se srečujejo podjetja, zelo kompleksni in zahtevajo različna znanja. Kadar se vsa ta različnost oseb poveže s sposobnostjo delovanja v timu, lahko govorimo o učinkovitem timu. Vsak posameznik znotraj tima se mora zavedati, da je pomemben člen in da lahko s svojim potencialom odločilno vpliva na delovanje celotnega tima in celo organizacije same.
Timsko delo postaja gonilna sila vsakega podjetja. In prav podjetja, ki se tega zavedajo, izstopajo s svojo uspešnostjo, inovativnostjo in slovijo po dobri delovni klimi. Tako se ustvarja podlaga za uspešno vodenje projektov in pogoji, ki so potrebni za razvoj inovativnih rešitev. Timsko delo je danes nepogrešljivo na vseh področjih. In prav preko timskega dela prehajamo iz management 2.0, kjer smo imeli izdelane sisteme in teorije vodenja predvsem po načinu hierarhičnega vodenja, k management 3.0, kjer je v ospredju kompleksna vključenost vsakega posameznika. Na prvem mestu je tako aktivno sodelovanje vseh z namenom nenehnega izboljševanja dela v določenem podjetju. Ne gre torej več za to, da bi nekdo samo diktiral, kaj je potrebno narediti, kot je to bilo značilno v managementu 2.0, ampak za to, da je vsak posameznik angažiran za razvoj v podjetju. Pravo timsko delo je lahko prisotno, ko se vsi v timu zavedajo, da brez njihovega aktivnega sodelovanja ne bo pričakovanih rezultatov. Vsak posameznik v timu mora biti prepričan, da je prav od njega odvisna uspešnost projekta oziroma uspešnost delovanja določenega podjetja in dobri poslovni rezultati. Tako aktivna vključenost posameznikov v tim prispeva k napredku ne samo podjetja, v katerem je, ampak k napredku celotne družbe, v kateri živi in dela. Sposobnosti članov določenega tima se ne samo seštevajo, ampak množijo. Napredek, ki ga dosežemo z uglajenim in uspešnim timom, se ne more primerjati z nobenim še tako talentiranim posameznikom, saj je tim neprimerljivo uspešnejši.
Skozi štiri zastavljene hipoteze, ki smo jih z vprašalnikom preverjali, smo ugotovili, da člani tima ocenjujejo timsko delo kot nepogrešljivi način dela. S timskim delom se namreč znanja, sposobnosti in izkušnje med člani tima prenašajo, kar pa odločilno vpliva na to, da obravnavan tim lahko deluje učinkovito. Temelj dobrega in uigranega tima pa se skriva v uglašeni komunikaciji, ki vodi v medsebojno sprejemanje in zaupanje med člani. Dobra komunikacija med člani jim daje občutek večje pripadnosti.
Analizirali smo tudi pogled članov tima na konflikte, ki lahko nastajajo znotraj tima. Konflikti, za katere ni nujno, da končno nosijo negativne posledice, vendarle v članih obravnavanega tima vodijo v nezadovoljstvo. Predpostavljamo pa, da v timu, kjer člani tima zaradi konfliktov niso zadovoljni, posledično pada tudi motivacija. Motivacija pa je ključen dejavnik, ki posameznika vodi, da je pripravljen vse svoje potenciale vložiti za skupen timski cilj.
Dotaknili smo se tudi pomembnosti vodje tima in njegovih karakteristik, ki ga lahko označujejo za uspešnega. Tudi na področju vodenja tima je bil izpostavljena kot ključna sposobnost vodje motivacija.
Na podlagi analize obravnavanega tima smo spoznali, da bi bil način dela še učinkovitejši, v kolikor bi v svoj delovni proces timskega dela vpeljali delo na podlagi Scrum metode ali kake druge agilne metodologije. Gre za nadgradnjo timskega dela, kjer so naloge, vloge in odnosi še bolj transparentni. Dobrodošlo bi bilo vpeljati tudi kratke delovne sestanke, da bi znotraj tima sleherni član imel vpogled v že opravljeno delo, tekoče in še pričakovano delo.
Če je tim v podjetju dober in uglašen, ima lahko podjetje veliko vrednost in hkrati konkurenčno prednost. Tak tim se je sposoben prilagajati nenehnim spremembam, ki se dogajajo na trgu, slediti svojim ciljem in ne skreniti iz začrtane poti.
Timsko delo je v današnjem času nepogrešljivo in nenadomestljivo, hkrati pa to ne pomeni, da ni potrebno iskati novih oblik dela. Management 3.0, kamor spadajo agilne metodologije vodenja, ki jih najbolj zastopa Scrum, bomo slej ko prej morali uporabljati vsi, če bomo želeli biti konkurenčni. To pa nas ne sme uspavati, da ne bi raziskovali in odkrivali novih oblik, ki nas bodo popeljale v management 4.0. Agilnost je bistvena za naš razvoj in napredek. V kolikor bomo znali prav ovrednotiti svoje delovanje ter videti pozitivne in negativne plati, smo na dobri poti, da bomo razvijali vedno nove metode dela, ki nam bodo dajale konkurenčno prednost. Tako se bodo vedno znova rojevale nove ideje in rešitve, ki so nujno potrebne za vsako uspešno podjetje.

Download full insight