Upoštevanje predpisov pri gradnji bioplinarne

195

V diplomskem delu sem ugotovil, da so direktive, predpisi in zakoni zelo natančno definirani. S strani nadzornih organov ter lokalnih projektantov so ves čas preverjani ter končno ob tehničnem pregledu tudi predani ter še enkrat pregledani s strani odgovornega inšpektorja.
Ugotovil sem, da je bilo pri tehničnem pregledu največ pozornosti namenjene varnosti na postrojenju, glavnim plinskim ter elektro komponentam (kogeneracija, plinski kompresor, plinohrami, mešala, črpalke). Elektro pregled in sinhronizacija na elektro mrežo s strani Elektra je bila narejena pred tehničnim pregledom in je tudi pogoj zanj.
Nepreveden certifikat, zastarela direktiva, neupoštevanje predpisov lahko privedejo do ponovnega tehničnega pregleda.
Šele po opravljenem tehničnem pregledu se dobi obratovalno dovoljenje, ki je pogoj za prodajo elektrike po subvencionirani ceni s strani države.
Bioplinarne so izvedene kvalitetno, po vseh predpisih, direktivah in zakonih.
Zastavljeni cilji so bili doseženi:
– analizirali smo predpostavke in možne omejitve skozi potek projektiranja, gradnje in končnega zagona bioplinarne ter ugotovili, da je največ omejitev pri samem pridobivanju gradbenega in ostalih dovoljenj,
– predstavili smo bioplinarno in opisali njene glavne komponente,
– opisali celoten postopek oziroma korake, ki so potrebni od idejnega projekta, gradnje pa vse do uporabnega dovoljenja,
– predlagali smo ukrepe za sprotno preverjanje predpisov,
– kot prodajalci opreme smo zagotovili, da se uporabljajo vsi aktualni predpisi, še posebej glede vplivov na okolje in varnosti.
Potrdili smo trditev 1 in 2, da proizvajalci ne preverjajo vseh predpisov in certifikatov. Kar nekaj jih je bilo zastarelih, proizvajalci pa jih še naprej uporabljajo. Služba, ki vrši tehnični pregled, ne more pregledati in preveriti čisto vseh certifikatov in direktiv, tudi lokalni projektanti in mi kot prodajalci opreme nismo dovolj natančno pregledali ter preverili vse dokumentacije, zato se je pokazalo, da niso bili čisto vsi certifikati prevedeni v slovenski jezik ter da so bile nekatere navedene direktive zastarele.
Kot prodajalec opreme sem vse preveril na naši spletni strani http://www.sist.si/ Slovenski inštitut za standardizacijo ter zahteval od proizvajalca, da zamenja dokumentacijo oziroma dostavi le to veljavno. V prihodnje je potrebno že ob naročilu komponent takoj zahtevati vso dokumentacijo v slovenskem jeziku ter ob dobavi preveriti, če so vsa priložena dokumentacija in vse navedene direktive še v veljavi ali ne.
Prodajalec opreme in lokalni projektanti odgovarjajo, da so upoštevani vsi predpisi s svojimi bančnimi garancijami in izjavami o skladnosti. Lokalni projektanti morajo imeti licenco za opravljanje. Prodajalec opreme v določenem procentu jamči za določeno dobo z bančno garancijo, za dobro izvedena dela. Tudi trditev 3 je potrjena.
Na tehničnem pregledu se potrdi trditev 4. Bioplinarna se v celoti še fizično pregleda ter preveri se celotna dokumentacija. Največ pozornosti se nameni vsem elektro komponentam in povezavi z elektro mrežo (generator motorja, transformator ter povezava na visoko napetost) ter plinski povezavi (plinohrami, kompresor plina, plinska bakla …).
Potrjena je tudi trditev 5, ki pravi, da financiranje pridobijo v 90 % podjetja, ki nimajo dovolj surovine oziroma zemljišč za proizvodnjo le teh, so pa finančno stabilna. Od zadnjih desetih zgrajenih bioplinarn, je samo ena v lasti kmeta, ki ima dovolj vhodne surovine, ostalih devet pa je v lasti velikih podjetij, ki imajo s kmeti sklenjene dolgoročne pogodbe o nabavi surovine, same pa nimajo običajno niti osnovnega zemljišča za gradnjo bioplinarne.
Predlagal bi, da se za vsako bioplinarno naredi študija o vplivih na okolje ali pa vsaj ocena o vplivih na okolje. Vemo, da ti pri bioplinarnah do 1 MWel v Sloveniji nista potrebni.
Moje mnenje je, da lahko nekdo zgradi bioplinarno le, če ima v celoti zagotovljeno surovino. Imeti mora tudi dovolj zemljišč, da lahko po končani fermentaciji, v zakonsko predvidenem času, plasira končni substrat po svojih poljih ob upoštevanju nitratne direktive, ki pravi, da lahko vnesemo na 1 ha zemlje 170 kg dušika na leto.
Bioplinarne so za okolje prijazno pridobivanje elektrike in toplote iz obnovljivih virov.

Download full insight