Ureditev okolice enostanovanjske hiše in njen vpliv na tehnične in ekonomske karakteristike celotne investicije

196

Pred izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno vedeti, katere so naloge investitorja in projektanta. Investitor mora pridobiti lokacijsko informacijo in potrdilo o namenski rabi na občinski upravi, prikaz parcele na geodetski upravi in geodetski posnetek območja nameravane gradnje. Investitor mora biti lastnik parcele, na kateri se bo gradilo, ali pa mora imeti stavbo pravico.
Investitor poišče projektanta, s katerim sklene projektantsko pogodbo, skupaj pa določita roke, plačila storitev in predviden obseg storitev. Storitve lahko obsegajo tudi pridobitve soglasij ter pripravo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja in ostalih potrebnih zadev pri urejanju pridobitve gradbenega dovoljenja. V tem primeru je potrebno pripraviti pooblastilo, investitor pa ga mora podpisati. Naloge projektanta so priprava projektne dokumentacije in tehnično svetovanje o nameravani gradnji. Projektant mora upoštevati prostorski akt za območje, na katerem želimo graditi. Projektant za investitorja najprej pripravi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer upošteva vsa zakonska določila in omejitve, ki veljajo za območje gradnje.
Gradbeno dovoljenje pridobimo na podlagi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, h kateri priložimo dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s soglasji, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka, dodatni izvod vodilne mape in digitalni zapis vodilne mape, v primeru rekonstrukcije, nadzidave ali dozidave obstoječe stanovanjske hiše pa tudi gradbeno dovoljenje obstoječega objekta.
Izbrani projektant prav tako pripravi projekt za izvedbo. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo sta temeljni dokumentaciji, s katerima investitor pristopi k potencialnim izvajalcem in na podlagi katere izvajalci pripravijo ponudbene predračune.
Vsak stanovanjski objekt z okolico bi nam naj nudil nek vizualni izgled, zaradi katerega se dobro počutimo. Pomembni sta pravilna izbira materialov z dolgo življenjsko dobo in strokovna izvedba, ki upošteva funkcionalnost in barvno usklajenost. Največja napaka se zgodi pri izkopu, če ne zagotovimo zadostne globine ali pa se gramozirano nasutje premalo utrdi. Zato je zelo pomembno, da ga utrdimo s strojnim ali ročnim valjarjem, ki zbije gramoz do želene nosilnosti. Dobro je tudi, da pred utrditvijo gramoz navlažimo.
Pri izvedbi ograje okoli stanovanjske hiše je najpomembnejši del izvedba pasovnih ali točkovnih temeljev zadostne globine, da izvedemo izkop pod cono zmrzali. Do napake velikokrat pride pri izkopu, kjer delamo v lastni režiji in ročno izvedemo izkop premajhne globine. To je najopaznejše pri obstoječih ograjah, ob katerih je meteorni jarek, kjer se celotna ograja ukloni proti jarku. Če je ograja zidana, lahko beton tudi poči. Napake se najbolj opazijo skozi daljše časovno obdobje. Pri zidanih ograjah je zelo pomembno, da pred izvedbo prve linije zidakov izvedemo hidroizolacijo s premazom, na katerega se nadalje polagajo zidaki ob predhodnem nanosu lepila, odpornega na zmrzal. S tem preprečimo dvigovanje vlage v zidake. Projektantski predračun za pritlično stanovanjsko hišo v primeru diplomske dela znaša 167.700,00 €, medtem ko znaša cena ureditve okolice 17.407,62 € brez DDV-ja (priloga 9).
Razmerje med zgoraj navedeno investicijo stanovanjske hiše in ureditvijo okolice je 10,38 %, kar je v območju od 6 do 12 % in v skladu z zastavljeno hipotezo, ki je s tem sprejeta. Razmerje me je presenetilo, saj predstavlja dokaj visok odstotek, sploh če upoštevamo, da je bilo odvodnjavanje padavinske vode urejeno v obstoječ meteorni jarek, tako da ni bilo potrebno izvesti ponikovalnice ali ponikovalnega polja. Urediti je bilo potrebno dostopno pot v velikosti 220 m2, kar je običajna velikost, ki zadosti potrebam dostopa do hiše, ki je odmaknjena nekoliko v notranjost parcele, potrebam po odmiku od ceste v skladu z odlokom občine in potrebam po parkirnem mestu za avtomobil. Izvedba z enim slojem asfaltne zmesi v debelini 6 cm se zdi kvalitetna in tudi ugodna. V diplomskem delu sem naredil načrt stanovanjske hiše z umestitvijo v prostor in projektantski predračun investicije. Nadaljeval sem z obravnavano pritlično stanovanjsko hišo in naredil načrt ureditve okolice z vsemi potrebnimi risbami za izvedbo ter projektantskim predračunom. Tržne cene za posamezne postavke sem pridobil v podjetju Atrij d. o. o. Pri izbiri materialov za ureditev okolice, ograje, kanalizacije in voznih površin sem upošteval strokovni, tehnični in ekonomski vidiki ter izbral ustrezne rešitve.
Pri ureditvi vozne površine pri stanovanjski hiši sta najugodnejši izvedba enega sloja asfalta AC11 surf B 70/100 A4 v debelini 6 cm, ki jo izvedejo strokovnjaki s strojem finišerjem, in izvedba ograje z mrežasto panelno ograjo, pri kateri so vsi profili vroče cinkani in prašno barvani. Oba primera sta cenovno ugodna in ustrezna tudi, če upoštevamo življenjsko dobo vgrajenih materialov. Ocenjujem, da znaša vrednost investicije v okolico stanovanjske hiše minimalno 10 % vrednosti investicije v stanovanjsko hišo.

 

Download full insight