Zamenjava zavornjakov na dizel motornem vlaku

236

V današnjih časih, ko so cene pogonskih goriv vedno višje, se posledično vedno več ljudi odloča, da za prevoze in potovanja izberejo javno prevozno sredstvo. Železniška vozila, kot je dizel motorni vlak, so precej zastarela v primerjavi z novejšimi ter dražja za vzdrževanje. Na slednjih želimo s pomočjo predelav in inovacij potnikom omogočiti kar se da udobno in varno vožnjo. Hkrati pa želimo s spremembami in posodobitvami, kot je zamenjava litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi, vsaj delno zmanjšati visoke stroške vzdrževanja in hrup.

V diplomskem delu smo na začetku podrobno opisali dizel motorni vlak in predstavili potrebne informacije za lažje spoznavanje vozila. Opisali smo serijski izvedbi 813/814-000 in 813/814-100 in sestavo samega vozila. Na kratko smo opisali najpomembnejše sklope in naprave vozila ter njihovo delovanje. Predstavili smo vzdrževanje DMV in prikazali primer vzdrževanja, predvsem podstavnih vozičkov in zavornega sistema z zavornim drogovjem.
Po predstavitvi vozila smo se lotili primerjave litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi, kjer smo za litoželezne uspeli pridobiti vse potrebne informacije, medtem ko za kompozitne ne. Kemijske sestave slednjih nam žal ni uspelo pridobiti, zato smo podali okvirno oceno o sestavi zavornjakov. Predstavili smo testiranje kompozitnih zavornjakov in informativno spremljanje litoželeznih zavornjakov na dveh različnih vozilih iste serije, ki je trajalo dva meseca. Testiranje je bilo uspešno zaključeno, kljub določenim težavam, ki so nam jih povzročali preveliki utori na ušesu kompozitnih zavornjakov, ki so namenjeni za vstavitev zagozde oz. zavorne igle. Na koncu diplomskega dela smo glede na testiranje naredili primerjave med zavornjaki; izračunali in dokazali smo časovni in finančni prihranek.
Uspešna uporaba in pozitivne povratne informacije o uporabi kompozitnih zavornjakih na tovornih vagonih so pripomogle k odločitvi, da smo poizkusno vgradili testne kompozitne zavornjake na DMV 813/814, jih testirali in naredili primerjalne tabele. Za tovorne vagone je po Direktivi Evropske unije o zmanjšanju obremenitve okolice s hrupom zavezujoča uporaba kompozitnih zavornjakov, kar pomeni, da lahko v prihodnosti pričakujemo obvezno uporabo kompozitnih zavornjakov na vseh železniških vozilih. Zato smo, kljub zavedanju, da so kompozitni zavornjaki dražji od litoželeznih, s poizkusno zamenjavo zavornjakov iskali rešitev, ki bi zaradi redkejše zamenjave zavornjakov na kontrolnih pregledih in izrednih popravilih vsaj delno zmanjšala stroške celotnega vzdrževanja. Hkrati bi tudi vozilo več časa bilo v uporabi in manj časa na popravilih, kjer ne služi svojemu namenu.
S pomočjo razpoložljivih podatkov v podjetju, torej o vrednosti litoželeznih zavornjakov in vrednosti zamenjave ter informativnimi podatki, ki smo jih pridobili s strani proizvajalca kompozitnih zavornjakov, smo z izračuni in grafikoni dokazali, da se zamenjava litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi nedvomno izplača. V času testiranja smo prihranili 255,28 EUR, saj je strošek zamenjave litoželeznih zavornjakov znašal 1513,20 EUR, medtem ko je strošek za zamenjavo kompozitnih zavornjakov znašal 1257,92 EUR. Privarčevali bi pri pogostosti menjavanja zavornjakov, kar smo dokazali tudi s testiranjem, ki je pokazalo, da je ocenjena obraba kompozitnih zavornjakov veliko manjša od litoželeznih, kar posledično vpliva tudi na manjše stroške zamenjave le-teh. Po pridobljenih rezultatih bi se strošek zamenjave zavornjakov na dizel motornem vlaku 813/814 na letni ravni zmanjšal za 1531,68 EUR. Upoštevajoč, da je v uporabi 39 vozil pa bi prihranek na letni ravni za vsa vozila znašal 59.735,52 EUR. Pri približno enaki vrednosti koeficienta trenja in trdote, tako litoželeznih kot kompozitnih zavornjakov, lahko glede na teoretične osnove kompozitnih materialov zaključimo, da se pri slednjih obremenitev porazdeli med sestavnimi komponentami, kar posledično poveča obrabno odpornost.

Pri nastajanju diplomskega dela smo spoznali DMV 813/814, njegovo delovanje in vrste vzdrževanja. Spoznali smo litoželezne zavornjake, njihovo kemijsko sestavo in lastnosti. Spoznali smo prednosti kompozitnih zavornjakov, kot so zmanjšanje stroška zamenjave zavornjakov, zmanjšanje hrupa in preprečitev možnosti za požare v naravi. Zanimivo je dejstvo, da se zamenjava litoželeznih zavornjakov s kompozitnimi, zaradi visoke cene slednjih, na prvi pogled zdi nesmiselna. Ampak na koncu diplomskega dela lahko potrdimo, da je zamenjava litoželeznih zavornjakov ekonomsko upravičena.

Download full insight