Processed with VSCOcam with f2 preset

Zagotovitev dobrega, pravilnega in zadostnega zavarovanja bančnih terjatev je odgovorna naloga. Nelikvidnost in finančna nedisciplina dolžnikov narekuje upnikom, da poiščejo čim varnejše instrumente zavarovanja.
Pri vsakem kreditnem poslu prevzame banka kreditno tveganje, ki je eno najpomembnejših tveganj bančnega poslovanja.
V celoti se tveganju ni mogoče izogniti, vendar mora banka voditi takšno politiko, da bo tveganje čim manjše. Slednje stori s skrbno analizo vseh razpoložljivih računovodskih in ostalih podatkov o podjetju, ob zagotovitvi primernega zavarovanja vsake bančne naložbe.
V diplomski nalogi bomo predstavili dve obliki zavarovanj – menico in hipoteko. Menica je vrednostni papir, ki ga uporabljamo ob različnih priložnostih za različne vrste zavarovanj. Menica glasi na določen denarni znesek. V diplomski nalogi bomo predstavili njene sestavne dele, način prenosa upnikovih pravic in način uveljavljanja teh pravic, tako kot jih urejajo predpisi meničnega prava.
Zastavna pravica na nepremičnini se imenuje hipoteka in je vpisana v zemljiško knjigo. Nepremičnina sme biti za zavarovanje neke terjatve obremenjena z zastavno pravico v dobro upnika.

Download full insight