Položaj podjetnice v Sloveniji

Računovodja

Študent: Renata Dolenc

Renata Dolenc je diplomantka programa računovodstva, na višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala 23 oktobra
2007.

PDF

Diplomsko delo Renata Dolenc

Enaindvajseto stoletje je nedvomno označeno s spreminjanjem vloge žensk in svetovnim večanjem števila ženskih podjetij, ki postajajo vir sprememb in inovacij v poslovnem svetu, rešujejo problem brezposelnosti ter prispevajo k razvoju družbe. Pospeševanje prisotnosti ženskih podjetnic krepi gospodarstvo in je vir politične, ekonomske in socialne novosti. Kljub temu pa se podjetnice pri ustanavljanju in vodenju podjetja srečujejo z veliko večjimi ovirami in problemi, kakor podjetniki. Ženske ustanavljajo lastno podjetje z namenom, da postanejo sam svoj šef, imajo podporo družine, so sposobne voditi podjetje in so pripravljene se spopadati z zahtevami vodenja. S tem ko imajo lastno podjetje, jim je zagotovljena večja svoboda in fleksibilnost, kar jim pomaga pri kombiniranju odgovornosti za družino in delo.

Večina podjetnic raje uporabi za ustanovitveni kapital lastne prihranke in posojila od družine in prijateljev, kot pa bančna posojila. Podjetnice so soočene s problemi, kot so konflikti med službenimi in družinskimi obveznostmi, pomanjkanjem ustreznih podjetniških izkušenj in finančnimi ovirami. Kljub temu so mnoge med njimi uspešne in svoj uspeh večinoma pripisujejo osebnim kvalitetam, kot so samodisciplina, vztrajnost in trdo delo. Uspešna bo tista podjetnica, ki bo znala svojo zamisel uresničiti na lasten način.

Podjetništvo je proces ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo pa ustvarijo posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja. Z vstopom Slovenije v EU se slovenskemu podjetništvu odpirajo nove priložnosti.

Tudi trend vključevanja žensk v podjetništvu narašča, vendar je delež podjetnic še vedno nižji od deleža podjetnikov, kljub temu, da ženske zajemajo višji delež v populaciji in predstavljajo skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Ženske so zaradi njihove naravne vloge matere in žene, stereotipnih predstav o ženskem spolu in predsodkov o njihovega dela manj prisotne v javnem življenju, kot moški. Za enako delo so plačane manj kot moški, na visokih položajih jih je zanemarljiv odstotek.

Vpliv žensk na razvoj podjetništva je precejšen, saj postajajo vir sprememb in inovacij, rešujejo problem brezposelnosti ter prispevajo k razvoju družbe. Raziskave so pokazale, da ženske najpogosteje vodi v ustanovitev lastnega podjetja želja biti sam svoj gospodar. Lastno podjetje jim nudi fleksibilnost in možnost, da uskladijo vzgojo otrok in potrebo po delu. Pri odločitvi ženske v podjetništvo je zelo pomembno, da jo podpre družina, saj se z njeno odločitvijo spremeni način življenja cele družine. Ženska ne bo uspela, če nima dovolj moči, avtoritete in podpore v družini.

Ugotovili smo, da se podjetnice na svoji novi poti srečujejo s problemi, ki jih imajo na samem začetku ali v času delovanja. Največji problem so finančne ovire. Pridobivanje kapitala je večen problem, s katerim se srečujejo podjetnice zaradi narave in velikosti njihovih podjetij. Tudi pomanjkanje ustrezne izobrazbe in izkušenj predstavlja problem, čeprav so nekatere raziskave pokazale, da so podjetnice bolje izobražene kot njihovi moški kolegi.

Veliko podjetnic se srečuje s konflikti pri njihovih vlogah kot žene, matere in lastnice podjetij, saj večina žensk še vedno opravlja vsa gospodinjska dela in vzgaja otroke, ker to velja kot njihova obveznost. Podjetnice se ob vodenju podjetja nikakor ne odpovejo odgovornosti do družine.

klima do žensk podjetnic nikakor ni negativna, čeprav tudi ne izrazito spodbudna, ker se od žensk le pričakuje večja vloga v družini in gospodinjstvu. Če hoče ženska opravljati najodgovornejšo funkcijo v službi, ohranjati dom, kot ga pričakuje družina in če opravlja še druge funkcije, je splošna popolnost nemogoča. Zato je združevanje obveznosti mogoče le ob popolni podpori družine in z razpoložljivostjo socialnih služb. Kljub temu je zelo pozitiva ocena, da je v Sloveniji ustanovitev podjetja družbeno sprejemljiva kariera za ženske. Zato je pozitiven odnos do žensk v podjetništvu potrebno dopolniti z vrsto ukrepov na navedenih področjih, da bi se lahko ženske enakopravno vključevale v podjetništvo.

Čeprav so značilnosti podjetnikov in podjetnic na splošno precej podobne, pa se podjetnice razlikujejo od podjetnikov. So racionalnejše in bolj pretehtajo tveganje, pozneje začnejo razmišljati o podjetništvu kot moški, so zelo odgovorne in stvari delajo premišljeno, zelo veliko jim pomeni podpora in zadovoljstvo najdejo že v tem, da jim stvar deluje. Ženske lahko same vplivajo, da izboljšajo svoj položaj. Zato je pomembno, da se zavedajo, da vsega ne morejo opraviti same in so prav same tiste, ki lahko vplivajo, da so manj obremenjene in predvsem ne smejo pozabiti nase. Tudi zase si morajo vzeti čas in se ukvarjati s stvarmi, ki jih zanimajo.

Da pa se bo med nami povečal delež podjetnic, pa se mora krepiti zavest žensk za samozaposlitev . Prav tako se mora tudi spodbujati ženske, da se odločijo za lastno podjetje s tem, da se okrepi predstava uspešnih podjetnic v javnosti. Izboljšati se mora tudi informiranje o načinu financiranja ter izboljšati mehanizme, ki naj bi spodbujali ženske k podjetništvu, da bi bilo bolj učinkovito.Denar je eden izmed pogojev, da lahko podjetniki in podjetnice uresničijo podjetniško vizijo in projekte. Z rastjo podjetja podjetnik dobiva vedno nove poslovne ideje in za uresničitev le teh potrebuje vse več denarja. Podjetniki in podjetnice kmalu po ustanovitvi podjetja spoznajo, da je finančno področje eno ključnih za dolgoročno rast. Upravljanje s financami je ena od ključnih funkcij v podjetju.

Anketo o položaju podjetnic smo izvajali v Podravski regiji. Prišli smo do ugotovitve, da so anketirane podjetnica poročene in imajo v večini enega otroka. Imajo končano srednjo šolo in so lastno podjetje ustanovile med 31. in 36. letom. Ugotovili smo, da je bil glavni razlog za ustanovitev podjetja želja po neodvisnosti. Med anketiranimi podjetnicami prevladuje storitvena dejavnost. Največji problem pri ustanavljanju podjetja so podjetnice videle v najemu posojila. Največjo podporo so bile deležne od moža. So mnenja, da je v Sloveniji na razpolago dovolj podpornih mehanizmov, kot so vrtci, popoldansko varstvo in podobno, ki omogočajo, da lahko ženska nadaljuje z delom tudi po tem, ko si ustvari družino. V gospodinjstvu in pri vzgoji otrok ji partner pomaga v manjši meri, več pomoči so deležne s strani staršev. In kot podjetnica s svojimi izkušnjami svetujejo drugim ženskam pogum,
vztrajnost, delavnost in trdno voljo.

Ugotovili smo, da ženske rade in želijo delati, saj jim skrb za družino ne zadostuje. Želijo biti koristne, prispevati k družinskemu proračunu in biti v stiku z ljudmi. Vedo, da delajo zase in za svojo družino in že zato delajo to z večjim veseljem.

Vsak človek ima v sebi potencial podjetnika. Njegov uspeh pa je poleg njegovih sposobnosti, poslovne sreče in motiviranosti v veliki meri odvisen od okolja. Podjetnik bo toliko bolj uspešen, kolikor bolj bo za dosego svojega cilja  motiviran, kolikor bolj so razvite njegove sposobnosti in kolikor večje znanje ima. Uspešna bo tista podjetnica, ki bo znala svojo zamisel uresničiti na lasten  način.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Renata Dolenc

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X