V današnjih kriznih časih so podjetja vedno bolj občutljiva na zunanje spremembe in boj za preživetje je vedno težji. Preživijo samo podjetja, ki so se sposobna prilagoditi novim razmeram. Tudi javni vzgojno izobraževalni zavodi, ki spadajo pod javni sektor so v tem obdobju pod naraščajočim pritiskom, saj je njihovo delovanje odvisno od zunanjega okolja.
Velik vpliv na delovanje zavodov imata država in občina, ki že krčita in še napovedujeta zmanjšanje javnih izdatkov (racionalizacija stroškov, zmanjšanje zaposlenih in njihovih plač). Sedaj je prišel čas, da se vodje zavodov zamislijo in se začnejo prilagajati novim razmeram. Vse bolj je namreč pomembno, kako najbolje izkoristiti finančne vire, ki jih bo vedno manj na razpolago. V teh kriznih časih še mora biti večji poudarek na tem, da gospodarno in učinkovito ravnamo z davkoplačevalskim denarjem, saj je danes to še posebej občutljiva tema. Javni zavodi morajo namreč nenehno opravičevati smotrno porabo proračunskih sredstev. Po drugi strani pa javnost in uporabniki storitev zahtevajo kakovostne storitve.

WX191DV28C
Možnosti, da bi javni vzgojno-izobraževalni zavodi dosegali in ustvarjali dodatne vire financiranja so na vse splošno krizo v državi omejene. Kupna moč uporabnikov storitev (v tem primeru staršev) je vedno manjša, da bi pomagali s prostovoljnimi prispevki v Šolski sklad, prav tako se manjša krog donatorjev (dobavitelji in druga podjetja), saj se vsi soočajo s krizo.
Danes se bodo javni vzgojno-izobraževalni zavodi morali vedno bolj osredotočati na svoje notranje dejavnike uspešnosti (vodstvo, poslovodenje, zaposleni, organiziranost zavoda) in izboljšati njihovo delovanje, da bodo zastavljeni cilji uresničeni in kakovost storitev uspešna.
Predvsem je pomembno učinkovito finančno poslovodenje , ki bo učinkovito obvladovalo stroške, saj je prav od stroškov močno odvisna uspešnost podjetja.

 

Download full insight