Ekonomska in tehnična analiza klasične kontaktne fasade v primerjavi s suhomontažno fasado

187

Na začetku priprave diplomskega dela smo se podrobneje seznanili s projektno dokumentacijo. S pomočjo strokovne literature smo se odločili podrobneje preučiti tehnično poročilo za enostavni stanovanjski objekt, v katerem so opisani podatki o objektu, parcelna številka, katastrska občina planiranja objekta, velikost objekta, opis temeljne plošče, sestava in potrebni materiali.
Ko smo preučili tehnično poročilo, smo se lotili na kratko še opisovanja vrste Projektne dokumentacije ter najpomembnejšega dela, diplomskega dela, primerjave obeh fasad. S pomočjo literature smo predstavili pojem fasada, našteli vrste, opisali materiale, ki jih uporabljamo za določeno vrsto fasade in opisali potek izdelave le-teh. Tako smo lahko podrobneje preučili klasično kontaktno in suhomontažno fasado.
Ker se danes v gradbeništvu zelo redko poslužujejo izdelave suhomontažnih fasad, predvsem v Sloveniji in so na stanovanjskih stavbah le-te redkeje uporabljene kakor klasične fasade, smo imeli s pridobivanjem literature in preučevanjem njihovih lastnosti precej težav.
Namen diplomskega dela je bil, da s svojim znanjem, ki smo ga osvojili v času šolanja na višji strokovni šoli pri predmetu kalkulacije, izvedemo stroškovno primerjavo analize med klasično kontaktno in suhomontažno fasado.
K odločitvi za primerjavo teh dveh fasad nas je spodbudilo zanimanje po novih materialih, ki se uporabljajo pri tovrstnih fasadah, in ugotavljanje cenovnega razreda.
Pri preučevanju lastnosti obeh fasad smo ugotovili, da je suhomontažna fasada v vseh navedenih aspektih diplomskega dela primernejša od klasične kontaktne fasade, tako lahko svojo prvo, v uvodu zastavljeno hipotezo, potrdimo.
Pri raziskovanju materialov in pridobivanju cen materialov posamične fasade smo ugotovili, da imata pri sami izdelavi fasadi tako različno podkonstrukcijo kot tudi materiale. Pri členitvi materiala za klasično kontaktno fasado in izbranem ponudniku smo po Gipossovih normah izračunali ceno za 1 m2 izvedbe fasade. Stroški znašajo 28 EUR.
Ker se način izvedbe suhomontažne fasade večinoma uporablja na nemškem tržišču, smo kontaktirali nemško podjetje TLB d. o. o., kjer so podrobneje predstavili izvedbene materiale in cene, da smo lahko naredili še stroškovni izračun izvedbe 1 m2 suhomontažne fasade, ki znaša 189,14 EUR. Ugotovili smo, da je suhomontažna fasada dražja od klasične kontaktne fasade, s čimer smo potrdili drugo zastavljeno hipotezo. Cenovno ugodnejša je klasična kontaktna fasada, vendar pa suhomontažna fasada s kvaliteto opraviči svoje visoke stroške izvedbe. Tako bi investitorju predlagali izdelavo klasične fasade, saj je za izvedbo enostanovanjske hiše cenovno ugodna in glede na današnji življenjski standard cena sprejemljiva.
Z izvedbo ankete smo poskušali ugotoviti ali naključni anketirani ločijo razliko med klasično kontaktno in suhomontažno fasado, kakšen vpliv ima nanje dobra izvedba fasade ter kolikšen strošek izvedbe je zanje še sprejemljiv. Od 30 naključno anketiranih jih polovica pozna klasično kontaktno fasado in polovica suhomontažno fasado, kar je bilo navdušujoče, glede na to, da je suhomontažna fasada v slovenskem okolju redkeje uporabljena. Izsledke ankete smo podrobneje analizirali v anketnem razdelku.
Na podlagi vseh pridobljenih informacij o lastnostih fasad, materialih in vseh izdelanih analiz smo v uvodu zastavljene cilje diplomskega dela izpolnili. Če bi se sami odločali za naročilo oziroma izvedbo fasade, bi izbrali suhomontažno fasado, ki je sicer cenovno izredno visokega razreda, vendar v daljšem časovnem obdobju veliko prinaša, saj je energetsko varčna in racionalnejša ter izdelana iz ekoloških, človeku prijaznih materialov.
Večina investitorjev v tem času posega po izdelavi fasade nižjega cenovnega razreda. Mogoče je predvidevati, da se bo v letih spodbudilo večje povpraševanje po izdelavi suhomontažnih fasad. Ker je konkurenca v tej panogi velika, se ne sme pozabiti na naročnika, ki se odloča za izbiro fasade, saj se izvajalci, ki izdelujejo te vrste fasad, morajo zavedati, da zadovoljni naročniki pomenijo konkurenčno prednost.

 

Download full insight