Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) je temeljni dokument pri gradnji avtocest. Tako obsežen program je bilo možno realizirati le z velikim angažiranjem in sodelovanjem vseh pristojnih ministrstev in občin. Sodelovali so:
– Ministrstvo za promet kot nosilec;
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za kulturo
– Občinski organi na območjih skozi katere potekajo avtoceste in hitre ceste
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. kot pooblaščeni investitor.
Gradnja avtocestnega križa je pomenila velik poseg v majhen slovenski prostor. Razlogi upravičenosti tako velike gradnje prevladujejo nad zaskrbljenostjo, da bo življenjsko okolje s tem prekomerno obremenjeno oz ogroženo.
Prav z gradnjo premostitvenih objektov je bilo zadoščeno številnim pomislekom, da bo avtocestni križ presekal že obstoječe prometne in življenjske poti in s tem ohromil okolje in življenski prostor ljudi in živali.
Med objekti, ki so zagotovili stanje pred posegom v prostor, je tudi gradnja podvoza 3-4, na avtocestnem odseku Slivnica – Draženci, za povezavo med krajema Hotinja vas in Dravski dvor, ki je predstavljena v diplomskem delu.
Čeprav ne gre za velik gradbeni projekt, ga je bilo potrebno graditi kvalitetno in v predvidenem roku, da je izgradnja omenjenega avtocestnega odseka lahko potekala po predvidenem terminskem planu.
Z zgrajenim podvozom je bila ponovno vzpostavljena povezava med krajema Hotinjo vasjo in Dravskim dvorom in dostop do letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Download full insight