V prvem teoretičnem delu naloge sem želela prikazati, da je pogoj za uspešno pridobivanje, trženje in ohranjanje strank v bankah pravilno zastavljeni cilji komunikacije ter pravilna izbira komunikacijskih kanalov.

Nekakšno »osebno razmerje« med banko in komitentom je odločilnega pomena in prinaša obojestransko korist. Komitent je zadovoljen, kadar so njegova pričakovanja izpolnjena, ko čuti zaupanje in zanesljivost. Ta uspeh temelji predvsem na človeškem dejavniku: na motivaciji, usposobljenosti in pripravljenosti vseh zaposlenih, tako vodij kot bančnih delavcev. Vodja ima pomembno vlogo pri ustvarjanju pozitivne klime med zaposlenimi in pri sami organiziranosti dela in nalog. Na uspeh pa posredno vplivajo tudi: urejenost zaposlenih, urejeno delovno okolje in urejeni delovni prostori, ki so tudi pogoj za učinkovito, trajno zadovoljstvo strank.

Startup Stock Photos
Startup Stock Photos

Tudi pri reševanju konfliktov je najpomembnejša komunikacija. Pogoj za uspešno reševanje le teh je sposobnost poslušanja in spoštovanje mnenj drugih.
V raziskovalnem delu naloge sem izvedla anketo, s katero sem ugotovila, da ostajajo komitenti kljub neizprosni konkurenci med bankami, zvesti eni banki. Želijo pa si več ponudbe, več izbire, s tem tudi lažje odločanje. Želijo si več osebne obravnave in predvsem krajše čakalne vrste. Raziskava je tudi pokazala, da je komunikacija v bankah dobra. Anketiranci pripisujejo veliko vlogo prijaznosti, diskretnosti in zanesljivosti. Iz raziskave sem lahko sklepala, da se ostaja kljub vedno večji izbiri sodobnih bančnih poti osebni pristop še vedno najpomembnejša vez med komitentom in banko.