Malo podjetništvo je danes gonilna sila razvoja Slovenije. Čeprav se vedno manj ljudi odloča za  podjetništvo v kmetijstvu, ima ta še vedno primerno bodočnost za preživetje. S pomočjo vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so na razpolago kmetom, je mogoče izboljšati njihov življenjski standard. Največ kmečkih gospodarstev se trenutno ukvarja z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetiji.

V današnjem času zaposleni delamo več ur na dan kot pred leti. Prav tako se zmanjšuje čas, ki ga preživimo na dopustih. Dopusti so krajši in večkrat na leto, zato stremimo k temu, da ta čas čim bolj polno izkoristimo. V čim krajšem času želimo doživeti čim več lepega in posebnega, česar bi se spominjali še dolgo časa. Idealno za tako preživljanje prostega časa je obiskovanje turističnih kmetij. Gostje obiskujejo turistične kmetije predvsem s prijatelji in z družino, zato mora biti ponudba temu primerna.

V diplomskem delu smo raziskali, kakšne so želje in potrebe gostov po ponudbi na turističnih kmetijah, da so zadovoljni in se radi vračajo. Prav tako smo ugotovili, kakšna je starostna struktura in izobrazba, ki jo imajo gostje. Ugotovili smo tudi, da gostje poznajo in tudi radi obiskujejo tematsko zaokroženje celote, kot so vinske turistične ceste. V našem primeru je to Podpohorska vinska turistična cesta VTC 17. Gostje se prav tako pozitivno odzivajo na prireditve v organizaciji turističnih društev, ki se odvijajo na turističnih kmetijah in vinskih turističnih cestah.

Na podlagi dobljenih rezultatov ankete, analize trga, kupcev in konkurence smo pripravili poslovni načrt za ustanovitev in delovanje izletniške turistične kmetije Kramer, ki se je do sedaj ukvarjala z osnovno kmetijsko dejavnostjo, vinogradništvom. S finančno projekcijo poslovanja izletniške turistične kmetije za štiri leta smo ugotavljali poslovne rezultate, prav tako tudi, ali je lahko poslovna ideja tudi poslovna priložnost, kar nam je služilo kot osnova za sklepno potrditev trditve, da ima dejavnost izletniška turistična kmetija kot dopolnilna dejavnost na kmetiji osnovo za delovanje in postopno rast.

Turizem je danes ena najhitreje rastočih dejavnosti v svetu in tudi v Sloveniji. Predvsem turizem na kmetiji velja v turističnem povpraševanju za perspektivno turistično področje. Vedno več turistov povprašuje po sprostitvi v naravi, v čistem okolju, po kulturnih in naravnih znamenitostih, športnih aktivnostih, predvsem pa po okusni hrani in pijači, ki je značilna za lokalno področje.

S pomočjo analize odgovorov na anketna vprašanja in pripravi poslovnega načrta s finančno projekcijo za prva štiri leta poslovanja izletniške turistične kmetije, smo potrdili osnovne hipoteze, zastavljene na začetku diplomskega dela.

Podjetniška ideja ustanovitve izletniške turistične kmetij, kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ima osnovo za njeno ustanovitev in postopno rast poslovanja, kljub zunanjim oviram in notranjim slabostim. Pomembna je specializacija ponudbe, nenehno izobraževanje ter iskanje prednosti in priložnosti na turističnem trgu.

Rezultati finančne projekcije poslovanja kažejo, da je smiselna širitev turistične kmetije v prenočitvene zmogljivosti v petem letu poslovanja, s tem bi bila mogoča tudi zaposlitev novega delavca.
Na podlagi kakovostne ponudbe in postrežbe, promocije in rednega reklamiranja kmetije, pa tudi sodelovanja s Turističnim društvom Limbuš pri njegovih aktivnostih, je možnost uveljavitve v turistični ponudbi v domačem okolju.

Za prepoznavnost izletniške turistične kmetije na turističnem trgu je pomembno povezovanje z drugimi podobnimi ponudniki v okviru vinskih turističnih cest, kot je Podpohorska vinska turistična cesta in drugih tematsko zaokroženih ponudb znotraj pa tudi izven države.
Diplomsko delo s poslovnim načrtom, ki smo ga pripravili v okviru predmeta podjetništvo ima osnovo za uresničitev poslovne priložnosti, v našem primeru ustanovitev in delovanje izletniške turistične kmetije.

Diplomsko delo je sinteza vseh pridobljenih znanj v okviru študija, ki je potekal na Višji strokovni šoli za komercialiste, Academia. S študijem smo si pridobili samozavest, znanja, in kompetence, da lažje delujemo v naših delovnih okoljih, smo zaradi tega bolj cenjeni delavci in z več možnosti za napredovanje.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Načrt ustanovitve in delovanja izletniške turistične kmetije kot dopolnlne dejavnosti na vinogradniški kmetiji Kramer.