Optimizacija zagotavljanja kakovosti na projektu IVECO-KEP

183

Pri projektu KEP, ki ga v podjetju Alius d. o. o. izvajajo že več let zapored, se sistematično pojavljajo napake, ki smo jih želeli s pomočjo uvedbe dodatnih ukrepov kontrole omejiti. Omejitev teh napak je pomembna iz več vidikov. Najpomembnejši je prav gotovo ekonomski vidik, s pomočjo katerega je potrjevanje projekta skozi leta sploh upravičeno. Skozi nalogo se je izkazalo, da se lahko ekonomska upravičenost projekta dodatno poveča. Drugi vidik, zaradi katerega je večletno sodelovanje pri takem projektu pomembno in zaradi česar je bila potreba po omejitvi napak, ki so se na projektu pojavljale, je trajnostni vidik. Ta predstavlja za podjetje Alius v prvi fazi kontinuirano sodelovanje s svojim poslovnim partnerjem podjetjem Brüggen, posledično pa to v drugi fazi podjetju Alius prinaša tudi dodatno zaupanje njegovega partnerja in nova naročila. Kajti izkazovanje sposobnosti doseganja kvalitetnih zahtev, ki so v projektu KEP postavljene s strani naročnika, je izredno pomembno za trdnost sodelovanja med obema podjetjema. Podjetje Alius z dvigom kvalitete proizvoda pridobiva zaupanje svojega kupca, ta pa posledično pridobiva na referencah pri svojih kupcih zaradi visoko kakovostnih proizvodov, ki jih ponuja na svojih tržiščih. Seveda pri tako obsežnem projektu napak ni možno popolnoma izničiti, saj na njih vpliva več dejavnikov, na katere pa izvajalec projekta nima vpliva ali pa lahko nanje vpliva samo posredno. Tako ima zelo pomemben vpliv vhodni material, za katerega skrbi naročnik. Prav vhodni material igra ključno vlogo pri kakovosti končnega produkta. Oba udeleženca pri projektu, tako podjetje Brüggen kot podjetje Alius, se tega tudi zelo dobro zavedata in zato podjetje Brüggen iz leta v leto veča poudarek na kontroli vhodnega materiala. To se pa posledično odraža tudi na delu projekta, ki ga izvaja Alius. Drugi izredno pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na sam potek projekta, je logistika materiala na samo proizvodno linijo. Za potek projekta je logistika materiala izredno pomembna, saj se s pravočasno dostavljenim materialom lahko čas trajanja izdelave proizvoda tudi skrajša.
Na oba zgoraj navedena dejavnika izvajalec Projekta Alius d. o. o. lahko vpliva samo posredno. Njegovo vplivno območje je skoncentrirano na proizvodni del projekta. Z opozarjanjem na napake pri vhodnem materialu in z opozarjanjem na zamujanje vgradnih komponent na proizvodno linijo pa lahko pripomore k hitrejšemu poteku same proizvodnje in zmanjšanju napak zaradi vgrajenega slabega ali poškodovanega materiala, ki se pojavijo pri končni kontroli proizvoda. Alius pa lahko in tudi je vplival in omejil napake na delovnih postajah pri samem proizvodnem procesu, kar je bil tudi namen tega diplomskega dela.
V uvodnem delu diplomskega dela smo postavili tri osnovne teze, ki smo jih skozi nalogo tudi potrdili.
1. S pravilno izbrano metodo kontrole kakovosti se lahko dvigne število proizvodov v željeni kakovosti na zahtevano raven ali celo preko nje.
o S Pareto diagramom smo pravilno določili kraj in vzrok nastanka napak in jih tako tudi lahko odpravili, kar je posledično privedlo do dviga proizvodnega procesa na zahtevano raven.
2. S pravilnim, sprotnim in pravočasnim izobraževanjem delavcev lahko zmanjšamo ali preprečimo nastajanje napak.
o Z izobraževanjem zaposlenih smo dosegli tako zmanjšanje obstoječih napak kot tudi nastajanje novih.
3. Z zmanjšanjem števila napak pri produkciji se izboljša produktivnost in zmanjša število ur za odpravo nepredvidenih napak in tako se zmanjšajo tudi stroški nekakovosti.
o Ko smo uspeli odpraviti vzroke za nastanek napak, smo s tem zmanjšali število napak na samem proizvodu. Posledično se je zmanjšalo število ur za odpravo teh napak in tako so se znižali tudi stroški, ki so nastajali zaradi nekakovosti.
Uporabljene metode so bile prenesene v projekt, kjer so se izkazale za uspešne. Na žalost je trajanje projekta omejeno in se bo s koncem leta zaključil. V kolikor bo naslednje leto podjetju Alius spet zaupan, bo potrebno ponovno sestaviti ekipo za izdelavo avtomobilov. Kot že več let zapored bo najverjetneje vsaj 40% ekipe popolnoma nove, delavce bo potrebno ponovno priučiti in ponovno odpravljati napake, ki so bile obravnavane v tem delu. Zato je toliko bolj pomembno, da se ob ponovnem zagonu projekta ukrepi, ki so opisani, uvedejo takoj, saj se tako lahko že na začetku omeji število napak na izdelku.

Download full insight