Organizacija gradbišča za objekt: »Sanacija talnih površin na tovorni postaji Maribor« s terminskim planom del

202

Cilj diplomskega dela je bil izdelati projekt organizacije gradbišča s poudarkom na izdelavi terminskega plana.
V jedru diplomskega dela sem podrobneje preučil gradbeno pogodbo, projektno dokumentacijo, organizacijske možnosti na sami lokaciji gradbišča. S statičnimi plani delovne sile, mehanizacije in materialov sem natančno dimenzioniral potrebe kapacitete za optimalno delovanje obravnavnega gradbišča. Z mrežno tehniko planiranja del, sem ugotovil od katerih del je odvisen rok izvedbe. Bistvo je v iskanju t.i. kritične poti, pri kateri vidimo kje imamo oz. nimamo rezerv časa.
Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagal s podatki iz gradbišča, ki sem ga uspešno zaključil, saj sem upošteval vsa pravila in pogoje za uspešno in kakovostno gradnjo. Zaradi velike konkurence in pomanjkanja dela je težko pridobiti delo, ki bi imelo rezerve, zato je potrebno upoštevati vse drobne parametre, da dosežemo uspešno dokončanje objekta, za katerega je bistvena priprava in organizacija gradbišča, ki močno vpliva na rezultat gradnje. V našem primeru je velik vpliv na končni rezultat imela dobra opremljenost z obstoječo infrastrukturo, možnost odvijanja del na večjih površinah in bližina trajne deponije materiala. Z bližino deponije smo pri realizaciji projekta največ privarčevali pri transportu materialov in strojnih storitvah pri urejanju deponije. Zaradi poznejše ugotovitve možnosti uporabe izkopanega materiala, ko se je investitor odločil, da se material deponira v bližini, smo z uporabo majhnega števila kamionov in popolno izkoriščenostjo dosegli dober rezultat. Investitor je s poznejšo uporabo izkopanega materiala tudi privarčeval pri naslednji načrtovani investiciji, ki jo je imel namen izvesti. Prav tako je veliko vlogo odigrala lastna proizvodnja asfaltne mešanice.
Vsak nepopoln ali pomanjkljiv projekt močno vpliva na potek gradnje in kakovost izvedbe del zaradi povečanja stroškov. V našem primeru je bil projekt pomanjkljiv, vendar nam ni povzročal večjih težav, saj je investitor zagotovil dodatna sredstva za realizacijo projekta in tudi sodelovanje projektanta je bilo korektno.
Poleg organizacije gradbišča je v diplomskem delu prikazan terminski plan v mrežni tehniki planiranja s pripadajočimi izračuni. V terminskem planu je prikazana kritična pot, ki jo mora izvajalec del redno spremljati, da ne zamuja z gradnjo. V večini primerov je terminski plan, ki smo si ga začrtali, držal, vendar lahko tekom gradnje prihaja do dodatnih del ali nepredvidenih del, s katerimi moramo novelirati terminski plan. Zato v veliko primerih prihaja do zamika gradnje in podaljšanja roka. Pri realizaciji projekta se je pojavila težava zaradi pozne uvedbe izvajalca v posel v odnosu do roka dokončanja del, ki je povzročil zamik del v zimski čas, v katerem vremenske razmere niso primerne za izvedbo načrtovanih del. Prav tako so se pojavila nepredvidena in dodatna dela, ki smo jih morali nujno izvesti zaradi funkcionalnosti objekta.
Zaradi nepozornosti investitorja in nepredvidenih del se je gradnja zamaknila preko zime in povzročila dodatne stroške pri izvedbi projekta in ga v celoti podražila. Zaradi zamika del je investitor lažje zagotavljal dodatna sredstva, ki so bila potrebna za dokončanje gradnje. Podražitev projekta je predstavljalo vzdrževanje in sprotno odpravljanje pomanjkljivosti na gradbišču v zimskem času zaradi delne aktivne uporabe platoja in pluženja. Še večji strošek pa je predstavljal investitorju na tej prekladalni postaji, zaradi zamika pričetka uporabe platoja, zmanjšanje pretoka blaga v železniškem prometu.
Za uspešno zaključitev objekta v celoti je potreben korekten in dober odnos med investitorjem, izvajalcem in projektantom. Slaba organizacija gradbišča praviloma slabša odnose med vpletenimi strankami in povzroči veliko nevšečnosti, predvsem izvajalcu del, zato je dobro načrtovanje organizacije gradnje tako zelo pomembno.
Pri izdelavi diplomskega dela sem spoznal, kako pomemben del gradnje je pravilna organizacija in zastavljeni termini časa gradnje. Majhne spremembe lahko zelo močno vplivajo na končni rezultat gradnje. V praksi se velikokrat ne zavedamo, kako so pomembna. Z izdelavo diplomskega dela sem obnovil znanja in se dodatno poglobil v način izvedbe vsakodnevnih poklicnih opravil. To diplomsko delo je v meni dodatno spodbudilo veselje za organizacije gradnje posameznih objektov pri nadaljnjem delu na delovnem mestu.

 

Download full insight