V diplomskem delu sem raziskovala pomen podobe trgovskega podjetja in prodajalne s poudarkom na razlikovanju in pozicioniranju ponudbe. Prav tako sem raziskovala v kolikšni meri je ljudem, kadar se odločajo za obisk trgovine, pomembna njena lokacija, urejenost ter kolikšno vlogo imata urejenost in videz prodajalcev pri njihovem nakupnem odločanju.
Diplomsko delo obsega enajst poglavij in je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela.
V teoretičnem delu sem opredelila obravnavano temo, namen, cilje, osnovne trditve diplomskega dela in predvidene metode raziskovanja.
V drugem poglavju sem, s pomočjo navedene literature in virov, predstavila razlikovanje in pozicioniranje ponudbe. Od konkurenčnega položaja in moči podjetja je odvisno, katero možnost za konkurenčno diferenciacijo ponudbe bo izbralo in katere razlike bo posebej poudarilo.
V tretjem in četrtem poglavju sem opisala podobo in naloge izložbenega okna, in sicer: oblikovanje, ideje, strukturo; priložnosti, ob katerih se razstavlja; kakšni so kriteriji za dobro oblikovano izložbeno okno in kakšen je pomen izložbenega okna za promet.
V petem poglavju sem opisala notranjo ureditev prodajnega prostora. Opisala sem pravilno osvetlitev prostora, glasbo v prodajnem prostoru, opremo in njeno razporeditev, čistočo in red, ki predstavljata osnovni pogoj za urejen videz prodajalne.
V šestem poglavju sem predstavila prodajno osebje in zaposlovanje, vodenje in usposabljanje le-teh.
V sedmem, bolj obširnem poglavju, sem izvedla raziskovalni del – izvedba in analiza ankete – ki sem jo prikazala s pomočjo tabel in grafikonov, in pa zaključek raziskave, ki potrdi vse trditve.
V osmem in devetem poglavju sem navedla moje predloge in priporočila vodstvu podjetja ter zaključne misli diplomskega dela.

Download full insight