Raziskava trga in poslovni načrt za vzdrževanje dvigal podjetja Lift, d.o.o.

266

Namen tega diplomskega dela je bilo ob medgeneracijskem prehodu vodenja podjetja zasnovati nadaljnjo pot podjetja Lift, d. o. o., in s pomočjo tržne raziskave o zadovoljstvu dosedanjih strank ter poslovnega načrta s ciljem sanacije padajočih rezultatov zadnjih nekaj let poslovno uspešnost preusmeriti iz smeri padanja v smer rasti.

Obravnavali smo tehnično plat izvajanja storitev na področju dvigalotehnike, kar je poseben prispevek iz strojniške stroke pri montaži in servisiranju dvigal.Raziskava trga je potekala s pomočjo anketnih vprašalnikov. Med analizo odgovorov smo spoznali, da je zadovoljstvo z našim dosedanjim delom zadovoljivo, pridobili pa smo tudi nekaj dobrodošlih napotkov za nadaljnje izboljševanje razmerij med nami in koristniki naših storitev, kar je vneseno tudi v poslovni načrt ter zasnovano tržno in kadrovsko strategijo.

S SWOT-analizo podjetja Lift, d. o. o., smo proučili naše priložnosti in ovire, ki se pojavljajo na trgu, spoznali smo naše glavne prednosti in slabosti pri ohranjanju na trgu in njegovi širitvi. Opredelili smo specifičnosti naše ciljne skupine in ključne konkurente. Zasnovali smo tržno strategijo, ocenili obseg poslovanja s trendom rasti, predvideli dodatno zaposlitev in na podlagi izdelanega finančnega načrta ugotavljamo možno nadaljnjo rast in uspešnost poslovanja.

S poslovnim načrtom podjetja Lift, d. o. o.,smo torej izoblikovali nadaljnjo pot podjetja v tretjem desetletju njegovega obstoja. Prišli smo do zaključka, da je naša podjetniška ideja prav lahko tudi podjetniška priložnost.

Download full insight