Odpadne vode, ki vsebujejo biorazgradljive sestavine, lahko s primerno analizo in kontrolo okolja biološko obdelamo. Glavni namen diplomskega dela je uvedba izvajanja ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE v podjetju JKP LOG, d. o. o. in stroškovna ocena uvedenih novih analiz. Namen diplomskega dela je tudi pregled delovanja MKČN Leše in ugotoviti, ali deluje v skladu z zakonodajo.
V bioloških čistilnih napravah lahko odstranjujemo pretežno suspendirane, organsko razgradljive snovi in hraniva. Katere snovi in do kakšne mere se v biološki čistilni napravi odstranijo, je odvisno od vrste dejavnikov, kot so: oksidacijsko-redukcijski (aerobni, anaerobni, anoksični) pogoji v sistemu, sestave odpadne vode (koncentracija organskih snovi, pH, temperatura, prisotnost strupenih snovi itd.) in konstrukcije čistilne naprave. Izbira postopka čiščenja je odvisna predvsem od sestave odpadne vode, saj že v osnovi ločimo komunalne in industrijske odpadne vode, ki nastajajo v urbanih naseljih oziroma v posameznih industrijskih obratih.

Pri čiščenju nastaja kot stranski produkt določena količina odpadnega blata, ki ga je potrebno dodatno obdelati. Sestava komunalne odpadne vode in količina odpadnega blata je odvisna predvsem od načina življenja v posameznem okolju (poraba vode, zalivanje vrtov, manjši industrijski obrati, promet itd.).

voda čista
Javno komunalno podjetje LOG, d.o.o. je v lasti občin: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v občini Ravne na Koroškem (6. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 12/2011, Ur. g. sl. občin št. 20/2013 )) in v občini Prevalje (3. člen Odloka o javni kanalizaciji v občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 28/2002)) smo obvezani, da v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode tudi v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljamo redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz vsebine na obdelavo na Centralno čistilno napravo (CČN) Slovenj Gradec ali Mežica, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obdelavo le-tega najmanj enkrat na tri leta, izvajanje prvih meritev in obratovalni monitoring oz. izdelavo ocene obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE.

 

Download full insight