V diplomski nalogi sem na podlagi Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) (Ur. l. RS št. 57/2012) opisala postopek izdelave projektne dokumentacije enostanovanjske stavbe od idejne zasnove, preko pridobitve gradbenega dovoljenja, do pridobitve uporabnega dovoljenja. V posameznih poglavjih sem opisala posamezne faze projektiranja, sestavine projektne dokumentacije, način njihove izdelave ter njihovo vsebino. Glede na zakonsko predpisan upravni postopek, sem proces opisala kot sistematično zaporedje korakov, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja enostanovanjske hiše X.

 

Download full insight