Študija gradnje stanovanjske hiše s termoizolacijsko opeko v primerjavi z opeko, polnjeneno s kameno volno

225

Postopek za gradnjo stanovanjske hiše se prične z nakupom zemljišča in pridobitvijo lokacijske informacije na upravni enoti, kjer parcela leži. Zelo pomembno je, da pridobi informacije o izvedbenem prostorskem aktu za območje, na katerem želi graditi. Po pridobitvi pravice o gradnji na želeni parceli je potrebno poiskati projektanta, s katerim sklene projektantsko pogodbo. S projektantsko pogodbo tako določimo roke in plačila storitev. Projektant za investitorja pripravi najprej dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri kateri upošteva vsa zakonska določila in omejitve, ki veljajo za območje želene gradnje. Gradbeno dovoljenje se pridobi na podlagi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, h kateri priložimo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, kateri vsebuje vsa potrebna soglasja. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja se prav tako vloži na upravni enoti, kjer se parcela nahaja. Izbrani projektant pripravi prav tako projekt za izvedbo. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo sta temeljni dokumentaciji, s katerima investitor pristopi k potencialnim izvajalcem in na podlagi katere izvajalci pripravijo ponudbene predračune.
Glavnina gradbenih del so zidarska dela, katerih temeljni gradbeni material je opeka. Na tržišču je na voljo veliko ponudnikov različnih vrst opeke. Za diplomsko delo sem izbral termoizolacijo opeko POROTHERM 38 Profi ter opeko, polnjeno s kameno volno POROTHERM 38 W.i Plan. Obe opeki proizvaja podjetje Wienerberger.
V praktičnem delu diplomske dela sem naredil primerjavo med termoizolacijo opeko POROTHERM 38 Profi ter opeko, polnjeno s kameno volno POROTHERM 38 W.i Plan. Obe opeki proizvaja podjetje Wienerberger Primerjal sem tehničnične in mehanske karakteristike, fizikalne lastnosti, ognjeodpornost, sestavo materiala, kvaliteto opeke ter čas in strošek gradnje.
Glede na predpostavljeno lahko sklenem, da ima termoizolacijska opeka slabše tehnične karakteristike in fizikalne lastnosti od opeke, polnjene s kameno volno, da ima termoizolacijska opeka boljše mehanske karakteristike in ognjeodpornost od opeke, polnjene s kameno volno. Termoizolacijska opeka ima slabšo sestavo materiala in je manj kvalitetnejša od opeke, polnjene s kameno volno. Gradnja s termoizolacijsko opeko je enako hitra kot gradnja z opeko, polnjeno s kameno volno pri stanovanjski hiši, saj gre za enaki princip vgrajevanja opeke. Če bi želeli, da je toplotna prevodnost enaka, bi bilo treba pri gradnji s termoizolacijsko opeko izvesti dodatna dela, kar bi zahtevalo dodaten čas in da je gradnja s termoizolacijsko opeko cenejša od gradnje z opeko, polnjeno s kameno volno pri stanovanjski hiši.
Glede na opravljeno primerjavo termoizolacijske opeke POROTHERM 38 Profi in opeke, polnjene s kameno volno POROTHERM 38 W.i Plan investitorjem pri gradnji stanovanjske hiše priporočam uporabo opeke, polnjene s kameno volno, saj ima boljše tehnične in fizikalne lastnosti, boljšo sestavo materiala opeke in je na podlagi teh karakteristik in lastnosti kvalitetnejša. Sicer je opeka, polnjena s kameno volno, dražja, čas izvedbe pa je enak. V primeru, da želimo doseči enako toplotno prevodnost, moramo pri gradnji s termoizolacijsko opeko upoštevati dodatno delo in material za izolacijo, da dobimo podobno toplotno prevodnost kot pri opeki, polnjeni s kameno volno.
Torej, če bi želeli pri gradnji s termoizolacijsko opeko POROTHERM 38 Profi doseči enako toplotno prevodnost, kot jo ima opeka polnjena s kameno volno POROTHERM 38 W.i Plan bi morali pri gradnji s termoizolacijsko opeko dodatno izolirati zidove z izolacijskim materialom, kot npr. z fasadnim stiroporom debeline 8 cm. Pri tem bi dodatno potrebovali še lepilo približno 5kg/m2 in delo. Dodatna izvedba izolacije za dosego podobne toplotne prevodnosti, kot jo ima omenjena opeka polnjena s kameno volno, bi stala približno 8,72 EUR/m2 brez DDV.
Na podlagi izdelane analize in primerjave lastnosti, karakteristik, kakovosti, sestave materiala, časa gradnje in cen izbranih opek lahko trdim, da sem zastavljeni cilj dosegel, saj sem prišel do ugotovitev, s katerimi lahko svetujem o izbiri opeke pri gradnji stanovanjske hiše.

 

Download full insight