Ugotavljanje vzrokov za nastalo škodo pri sanaciji objekta v garancijski dobi

216

V diplomskem delu smo predstavili napake hitrega načine gradnje, gradnjo v neustreznih
vremenskih razmerah in nestrokovno izvedeno gradnjo objekta. Pri slednji se posledice kažejo kot napake na objektu, tako v notranjih prostorih kakor na zunanjem ovoju stavbe. Vsak objekt potrebuje čas, da se vanj vgrajeni materiali posušijo. V nasprotnem primeru vlaga ostane v zidu in ta nam pozneje začne povzročati nevšečnosti na objektu. Vlaga je na videz neškodljiva, a ima bistveno širši nabor škodljivosti, če so vrednosti vlage presežene.
Zaradi nestrokovno izvedene hidroizolacije v kletni etaži proučevanega objekta je ta posledično bila izpostavljena kapilarni vlagi. Ob vstopu v skupne prostore smo zaznali vonj
po vlagi in po vizualnem pregledu opazili, da so bile stene na določenih mestih vlažne. To
problematiko so izvajalci že odpravili in tokrat je bilo delo opravljeno v skladu s stroko.
V obliki kondenzirane vlage in toplotnih mostov se kažejo napake v notranjosti stanovanj,
kjer se je začela pojavljati plesen v vogalih stavbe in ob vogalih stavbnega pohištva. Največja problematika se je pojavila na zunanjem ovoju stavbe; obstoječi fasadni sistem je bil izveden nekakovostno, zlasti nestrokovno. Posledično so čez čas na objektu nastajale razpoke ob stavbnem pohištvu; pojavili so se še nabrekanje in odstopanje zaključnega sloja, spiranje zaključnega sloja, alge in plesni na severnem delu fasade.
Vzroke za pojav alg in plesni na objektu lahko iščemo marsikje; lahko so pogojeni s samo
izolacijo, ki je v danem primeru le debeline 10 cm (to je po današnjih predpisih premajhne
debeline). Skozi diplomsko delo smo med drugim dognali, da nastajajo alge in plesni tako na objektih z izolacijo kakor tudi na objektih, kjer izolacija ni prisotna. Tako da je vzrok za
njihov nastanek lahko izključno pogojen s hitro gradnjo objekta ali gradnjo v neustreznih
vremenskih pogojih. Morda bi z dodatki algecidov preprečili njihov nastanek, a se moramo
zavedati, da imajo ti zaviralci kratek rok trajanja in njihov učinek se z leti izniči. Njihova
trajnost je odvisna od klimatskih pogojev lokacije objekta in drugih individualnih fizikalnih
dejavnikov, ki vplivajo na fasado objekta. Potrebno je vedeti, da se ti algecidi s časoma
spirajo iz ometa v zemljo in čeprav so biološko razgradljivi, imajo škodljiv vliv na zdravje
ljudi in okolico.
Predlog za sanacijo fasadnega sistema so podali strokovnjaki z inštituta Irma, d. o. o. Odločili so se glede na samo lokacijo objekta in vremenske razmere, značilne za dano lokacijo. Vsi predlagani materiali so med seboj kompatibilni in bi s tem morali zagotoviti trajnost in funkcionalnost celotne konstrukcije.
Prvoten problem na zunanjem ovoju stavbe ni bil v obstoječem fasadnem sistemu, temveč v sami izvedbi fasadnega sistema. Ta je privedla tako daleč, da objekt vidno propada. Če bi bila vsa dela izvedena v skladu s stroko in v ustreznih vremenskih razmerah, do nastale situacije ne bi prišlo. Izvajalci bi si tudi prihranili vse nastale nevšečnosti, za katere so odgovorni; garancijska doba za stvarne napake je 10 let. Nekateri izvajalci pozivov od upravnika stavbe ne upoštevajo. Sklicujejo se na to, da je vzrok za nastalo situacijo v tem, da je bil objekt dlje časa neposeljen in se s tem ni konstantno ogreval. Ti se morajo zavedati, da izvajalec s podpisom gradbene pogodbe prevzame izvedbo del po določenem načrtu oz. projektu, v katerem so določene temeljne značilnosti gradnje, inštalacije, oprema itd., vse do zunanjega videza objekta. Za vsak odmik od gradbenega projekta mora izvajalec pridobiti pisno soglasje od naročnika – investitorja – razen v slučaju nujnih nepredvidenih del.
Navedeni dejavniki povzročajo probleme, navedene v diplomskem delu. Preiskave obravnavanega objekta so potekale po vizualnem pregledu stavbe, po poročilih upravnika in reklamacijskih zapisnikih etažnih lastnikov. Na osnovi napak se je predlagala sanacija za vsak problem posebej. Osredotočili smo se predvsem na zunanji ovoj stavbe, ki je povzročitelj večine težav na objektu. Vsaka sanacije je zahtevna in z ekonomskega vidika draga. Če bi izvajalci dela izvedli strokovno pravilno in vestno, bi investitorjem in sedanjim uporabnikom stavbe prihranili sedaj nastale nevšečnosti.

Download full insight