Uporaba QR kode na nagrobnih spomenikih

288

QR koda na nagrobnih spomenikih sama po sebi ne prestavlja novega odkritja, saj se v tujini na grobovih uporablja že nekaj let. Vendar je zanimiva za naše podjetje, saj na slovenskem tržišču predstavlja novost.
V diplomskem delu sem zato želela slovenski javnosti v prvi vrsti predstaviti to možnost, obenem pa ugotoviti ali predstavlja uporaba QR kode na nagrobnih spomenikih potencial za razširitev ponudbe, povečanje prihodkov ter prepoznavnosti podjetja. V nalogi sem s pomočjo kalkulacije lastne cene izračunala, kakšna bi morala biti minimalna cena, po kateri bi lahko ponudili izdelavo QR kode na nagrobnem spomeniku na trgu in nato s pomočjo ankete ugotovila, koliko bi bili kupci pripravljeni plačati za njo ter na ta način potrdila postavljeno hipotezo.
Med ugotovitvami naloge lahko zapišemo dejstvo, da morajo ljudje QR kodo tako kot vsako novost najprej sprejeti in se na njeno uporabo navaditi, za kar bo potrebno tako vztrajno trženje kot seveda tudi čas v katerem bodo uporabniki spoznali, kaj jim le-ta omogoča in nudi. Iz lastnih poslovnih izkušenj ugotavljam, da se to ne zgodi iz danes na jutri, pač pa je potreben čas, dobra ponudba, kvalitetno izdelana QR koda. Vse navedeno uspešno prepriča kupca, zavedamo pa se, da je zadovoljen kupec naša najboljša reklama.
Vsi tisti, ki se še niso srečali s QR kodo na nagrobnem spomeniku si seveda ne morejo predstavljati kaj vse nam omogoča, kako deluje in kako se uporablja. Ugotovili smo, da so ljudje navajeni tradicionalnega napisa na nagrobni plošči in kot pravijo je »navada železna srajca«. Zato nameravamo novim kupcem predstaviti novo možnost. Ko bodo spoznali, katere so možnosti in kakšen je obseg informacij, ki jih lahko s pomočjo QR kode posredujemo vsem, ki obiščejo grobove, menimo, da bo naraslo tudi povpraševanje. Ker danes ljudje veliko komunicirajo preko socialnih omrežij, lahko domnevamo tudi, da bodo sedanje in prihodnje generacije tudi ob izgubi in spominu na umrlega rade posegale po QR kodi.
Rečemo lahko tudi, da spomenik opremljen z dodatkom QR kode, ne obstaja več le v fizični obliki, temveč dobi in se preseli v digitalno obliko. Z njo postane zasebna vsebina dosegljiva javnosti, kar pomeni, da postane naše klasično pokopališče virtualno pokopališče. Klasični nagrobni spomenik tako postane digitalni.
Obenem se zastavi tudi vprašanje ali in v kakšni meri nameščena QR koda na nagrobnem spomeniku podira mejo zasebnosti ob izgubi ljubljene osebe? Odgovor je vsaj delno pritrdilen, saj postane z njeno uporabo žalovanje dostopno javnosti. Javno dostopni postanejo podatki in slike osebe, ki je pokopana. Ni več klasičnega žalovanja v tišini izolirani od drugih. Določenim osebam je to všeč, zopet drugim ne. Tudi ta vidik izgube zasebnosti je potrebno upoštevati, kadar namestimo QR kodo na nagrobni spomenik.
Ljudje nosimo v sebi določeno priučeno in pridobljeno kulturo obnašanja in vedenja. Tudi na pokopališčih smo ljudje navajeni in se držimo neke določene veljavne kulture obnašanja, zato se zna zgoditi, da bi bila uporaba QR kode na pokopališčih in grobovih moralno sporna za nekatere. Z uporabo QR kode se poruši meja diskretnosti na pokopališču. Ljudi bi znal motiti novo nastali hrup na pokopališču zaradi uporabe QR kode, zato bo slednje potrebno upoštevati in se prilagoditi okolici, ter jo uporabljati diskretno.
Gledano iz poslovnega vidika podjetja, smo ugotovili, da bi uvedba ponudbe QR kod na nagrobnih spomenikih pomenila za podjetje dodatni vir zaslužka oziroma prihodka, obenem pa bi se nam povečala tudi prepoznavnost podjetja na trgu, saj bi bili prvi, ki bi ponujali to storitev.
Že sedaj, kadar v podjetju izdelamo in postavimo nagrobni spomenik, le tega na diskretnem mestu tudi označimo z reklamno nalepko podjetja. Ta nalepka služi v prvi vrsti kot reklama, v drugi vrsti pa služi še živečim svojcem kot informacija kdo je spomenik postavil. V primeru popravila ali dodelave imajo tako svojci podatke takoj pri roki. Obstaja tudi možnost uporabe QR kode našega podjetja na reklamni nalepki, saj je tudi tukaj smiselno stopiti v korak s časom.
V raziskovalnem delu smo ugotovili, da tudi pri nas obstaja potencial oz. zanimanje ljudi za novo ponudbo, saj je skoraj polovica anketirancev odgovorila, da bi uporabila QR kodo na nagrobnem spomeniku. Med njimi jih je največ v starostni skupini med 21 in 40 let(več kot 25 %.). Navedeni generaciji z malo manj kot 15 % sledi generacija starosti med 41 in 60 let. Menimo, da obe starostni skupini predstavljata potencial, saj gre za delovno aktivni del prebivalstva, ki je sposoben največ trošiti in ima sredstva ter tudi tehnično znanje.
Ugotovili smo tudi, da bi se s to storitvijo prepoznavnost našega podjetja na trgu povečala, saj je skoraj polovica anketiranih oseb pritrdilno odgovorila na vprašanje, da bi naše podjetje priporočila dalje. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da te le kupec, ki je zadovoljen z uslugo in storitvijo, priporoča dalje, zato bo potrebno graditi na kvaliteti in dobri ceni.
Zaključimo lahko, da QR koda na nagrobnih spomenikih ne bo predstavljala vodilne storitve v prodaji in dobičkonosnosti podjetja, lahko pa predstavlja dodatno ponudbo in dodano vrednost k obstoječim klasičnim napisom na nagrobnikih. Ni pričakovati, da bi zaradi uvedbe QR kode klasični napis izgubil na veljavi in uporabi, dejstvo pa je, da QR koda na majhnem prostoru poda veliko več informacij kot klasični napis.
Namen diplomskega dela je bil s primerjavo med lastno in prodajno ceno QR kode na spomenikih ugotoviti ali obstaja t.i. efektivno oz. s kupno močjo podprto povpraševanje. V analizi odgovorov na anketno vprašanje, ki obravnava ceno, smo ugotovili, da so interesenti tudi dejansko pripravljeni plačati za izdelavo QR kode več kot je njena lastna cena, zato ugotavljamo, da je na trgu tudi dejansko potencial za ta produkt. Še več, ob različnih načinih izvedbe QR kode in posledično različnih prodajnih cenah, lahko kupec izbere tisto, ki je za njega denarno oz. stroškovno dosegljiva in sprejemljiva.
Glede na izsledke raziskave in analizo odgovorov anketnega vprašalnika ter primerjave s kalkulacijo cene lahko potrdimo obe, v uvodu diplomskega dela zastavljeni hipoteze in sicer:
– uvedba QR kode na nagrobnih spomenikih tudi dejansko predstavlja potencial za povečanje prihodkov od prodaje naših izdelkov ter
– z uvedbo novega produkta bi se tudi povečala prepoznavnost našega podjetja na tržišču.

Download full insight