Diplomska naloga opisuje postopek uvajanja novega plačnega sistema v javnem sektorju, ki je popolnoma spremenil uvrščanje zaposlencev na delovna mesta, način izplačila plač, dodatkov ter s tem povezanih evidenc in knjiženj. Podrobneje proučuje način izračunavanja, uvrščanja, evidentiranja in knjiženja plač v javnem sektorju.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS je bil sprejet že leta 2002, uporablja se od 1.8.2008, zadnja sprememba ZSPJS velja od 1. 6. 2012. Iz tega je razvidno, da je to dolgotrajen in zapleten proces. Prav tako je potrebno v zvezi ZSPJS slediti tudi spremembam v Kolektivnih pogodbah, Uredbam in Pravilnikom, ki vplivajo na izračun in evidence plač.

Download full insight