V diplomski nalogi prikazujem vlogo geodeta ter geodetske stroke pri gradnji objektov. Nameravam predstaviti, da je geodezija pri gradnji objekta potrebna in da brez geodeta ne moremo izvajati gradnje.
V uvodu predstavljam opremo ter instrumente, s katerimi se opravlja geodetska dejavnost ter najpogostejše metode merjenja v geodeziji. Prikazujem tudi geodetske evidence, ki so povezane s stavbami.
V osrednjem delu diplomske naloge prikazujem geodetske postopke pred gradnjo, pri čemer predstavljam ureditev meje, parcelacijo ter geodetski načrt. Prav tako so pomembni tudi geodetski postopki med gradnjo, med katere spadajo zakoličenje ter nadzor in kontrola gradbenih del.
Pomembno vlogo pa ima geodezija tudi po končani gradnji, saj se mora zgrajen objekt vpisati v prostorske evidence. Istočasno se za stavbe lahko zahteva hišna številka, da se lahko stranka prijavi na naslovu.
Skozi vso nalogo sem skušal prikazati, kako poteka delo geodetov ter zakaj so le ti potrebni pri gradnji.

Download full insight