Vpliv vzdrževanja na kakovost in zanesljivost proizvodnih procesov v podjetju

276

Namen diplomskega dela je bil prikazati, kakšen vpliv ima vzdrževanje na kakovost in zanesljivost proizvodnih procesov v podjetju.
Zaradi hitrega tehnološkega razvoja je v podjetjih prisotne vedno več visokotehnološke opreme. Za tehnološko zahtevna delovna sredstva je preventivno vzdrževanje optimalen način izvedbe vzdrževanja. To je bilo dokazano skozi prakso v različnih industrijskih panogah. Metoda vzdrževanja, temelječega na tveganju, je ena od zadnjih stopenj v razvoju preventivnega vzdrževanja. Cilj vzdrževanja, temelječega na tveganju, je, da predvidi napake in s pravočasnim ukrepanjem prepreči zaustavitve.
Nepredvidene daljše zaustavitve zaradi okvar in razne dodatne nastavitve močno vplivajo na razpoložljivost delovnih sredstev. S pravilnim vzdrževanjem se je možno izogniti takim zastojem. Nezadostno vzdrževanje delovni sredstev lahko ima za posledico zmanjšanje proizvodne hitrosti in pogoste kratke ustavitve. Le optimalno vzdrževana delovna sredstva lahko dosegajo načrtovane hitrosti in s tem zmogljivosti. Pravilno delujoča delovna sredstva pomembno vplivajo na kakovost proizvodov. Pravilno delovanje strojev in naprav prav tako zagotavljamo s procesom vzdrževanja.
Razpoložljivost, zmogljivost in kakovost so kazalniki, s pomočjo katerih računamo skupno učinkovitost delovnih sredstev. Tu se kaže vzročno-posledična povezava med vzdrževanjem in kakovostjo ter zanesljivostjo proizvodnih procesov.
Če se v podjetju odločimo za izvajanje vzdrževanja, temelječega na tveganju, moramo poznati prednosti in slabosti takega načina dela. Za uspešno izvajanje vzdrževanja, temelječega na tveganju, pa sta potrebna temeljita predhodna priprava in ozaveščanje zaposlenih.
Glede na izkušnje in priporočila izdelovalcev opreme je treba pripraviti podroben terminski načrt mazanja in čiščenja delovnih sredstev. Za vse naprave je treba izvesti analizo tveganja. Glede na dobljene rezultate je treba predpisati ukrepe za zmanjšanje tveganja. Oceno tveganja in predvidene ukrepe je treba ponoviti tolikokrat, dokler ne dobimo želene stopnje tveganja.
Določiti moramo skrbnike – izvajalce mazanja in kontrolnih pregledov po posameznih delovnih sredstvih. Človeški dejavnik je ena izmed večjih slabosti vzdrževanja, temelječega na tveganju. Zaradi tega je treba posebno pozornost posvetiti vzdrževalcem.
Ključno vlogo pri vzdrževanju, temelječem na tveganju, imajo strokovno usposobljene in visoko motivirane vzdrževalne ekipe. Vzdrževalce je treba še posebej podučiti o pomembnosti natančno in vestno opravljene dodeljene naloge. Omogočiti jim moramo dodatna izobraževanja. Pomembno je, da vzdrževalcem sproti predstavimo rezultate, potem vidijo, da njihovo delo ni zaman. Z motiviranimi in vrhunsko usposobljenimi vzdrževalci se izognemo vplivu človeškega dejavnika.
Z arhiviranjem formularjev z zabeleženimi napakami si ustvarjamo bazo podatkov. Ta baza nam pomaga pri predvidevanju okvar na podlagi odkritih napak. V primeru večjih napak in novih spoznanj je treba spremeniti načrt tveganja.
Časovni zamik med zabeleženo informacijo in izvedenim ukrepom mora biti čim krajši. To dosežemo z ažurnim analiziranjem zabeleženih napak.
Za vzdrževanje, temelječe na tveganju, so se v začetku odločali predvsem iz ekonomskih razlogov. Vedno bolj pa prihaja do izraza varnostni vidik. Z varnostjo je mišljeno tako na varnost delavcev kot tudi na varnost okolja. Onesnaženje okolja, do katerega lahko pride pri večjih okvarah, je vzdrževanju dalo še večji pomen.
Sodobna podjetja, ki se zavedajo vpliva vzdrževanja na poslovne rezultate, tudi dosti vlagajo v vzdrževanje. Zaradi velikega vpliva nepredvidenih zaustavitev in okvar na uspešnost podjetja je vzdrževalna služba vključena že pri načrtovanju proizvodnih linij in procesov.
Proces vzdrževanja, temelječega na tveganju, od vzdrževalne službe zahteva nenehno aktivno spremljanje in prilagajanje vzdrževalnih postopkov.
V prihodnosti bo prišlo do nadgradnje sistema vzdrževanja, temelječega na tveganju, z novimi sistemi vzdrževanja, ki se trenutno še razvijajo.

Download full insight