Praksa je pokazala, da je najbolj pogosto uporabljena metoda za merjenje zadovoljstva uporabnikov tista, ki se izvaja na podlagi vprašalnika. Zato sem v raziskavi uporabila tovrstno orodje za pridobivanje informacij o zadovoljstvu in komunikaciji dijakov v okrepčevalnici XY na srednji šoli. Z raziskavo sem želela izvedeti kako so dijaki zadovoljni z našo medsebojno komunikacijo, cenami in videzom okrepčevalnice. Pridobljene podatke sem predstavila v obliki tabel in grafov.

O zadovoljstvu in komunikaciji dijakov v okrepčevalnici XY na srednji šoli lahko na podlagi vrnjenih vprašalnikov strnem:

Pri prvem vprašanju so dijaki ocenjevali naslednje dejavnike okrepčevalnice:

  • pestra izbira,
  • kakovostna ponudba,
  • nizke cene,
  • prijazno prodajno osebje,
  • urejenost prodajalne.

Vsi navedeni dejavniki so ocenjeni z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen. Glede na odgovore dijakov o pestri izbiri sklepam, da je večina dijakov, ki obiskuje okrepčevalnico XY zadovoljna s pestro izbiro. Pri dejavniku kakovostne ponudbe je večina dijakov dejala, da je z kakovostjo ponudbe zadovoljna oziroma zelo zadovoljna.

D8ED06DFE2

Pri ocenjevanju dejavnika nizke cene se večina dijakov strinja, da so previsoke. Več kot 80 dijakov je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s prijaznim prodajnim osebjem. Več kot 80 dijakov je tudi zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z urejenostjo prodajalne. Pri drugem vprašanju so dijaki ocenjevali pomembnost prijaznosti prodajnega osebja. Iz rezultatov vidimo, da je 35 dijakom prijaznost pomembna, 46 dijakom pa zelo pomembna. Pri tretjem vprašanju so dijaki ocenjevali mojo komunikacijo z njimi. Več kot 80 dijakov je z njo zadovoljnih ali zelo zadovoljnih. Več kot polovici anketiranih dijakov moja komunikacija ustreza, slaba četrtina dijakov ni odgovorila na to vprašanje. Na peto vprašan je o spremembi moje komunikacije, 42 dijakov odgovarja, da ničesar ne bi spremenila, skoraj enak delež dijakov pa ni odgovoril na to vprašanje. Več kot 40 dijakov je kot glavni razlog vračanja v okrepčevalnico navedlo prodajno osebje. Skoraj polovica anketiranih dijakov ob nezadovoljstvu v okrepčevalnici ne reagira. Več kot 60 dijakov je zadovoljnih s hitrostjo moje postrežbe. Več kot 60 anketiranih dijakov vsak dan kupuje v okrepčevalnici.

Skoraj polovica dijakov ne bi ničesar spreminjala v okrepčevalnici, slaba četrtina dijakov pa bi znižala cene. Večina anketiranih dijakov je ženskega spola. Več kot polovica anketiranih dijakov je stara 16 in 17 let. Večina anketiranih dijakov se izobražuje za frizerja.

 

Download full insight