O nas

Kakovost v izobraževanju

O nas
Kakovost v izobraževanju

Akreditacija je ena izmed oblik zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Je proces, v katerem Academia dokazuje doseganje standardov kakovosti posamezne akreditacijske organizacije. Namen delovanja akreditacijskih organizacij je predvsem zavarovati študente na način, da periodično spremljajo izvedbo študijskih programov, odnos predavateljev in zaposlenih do študentov ter od šole zahtevajo nenehen razvoj.

Samo šole, ki nudijo dobro izobraževalno storitev študentom so lahko akreditirane. Tako Vam torej akreditacija zagotavlja, da boste na Academii deležni visokokakovostne storitve. Academia je vseskozi evalvirana s strani številnih akreditacijskih organizacij in vedno ne le dosega ampak tudi bistveno presega zahtevane standarde uvajanja in zagotavljanja kakovostnega izobraževanja.

PEARSON LOGO

Standard ISO 9001:2015je izdala mednarodna organizacija ISO. Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev.

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skrbi za akreditacijo višješolskih strokovnih programov in višjih strokovnih šol z vpisom v razvid. MIZŠ tako preverja materialne in kadrovske programme in s tem Višji strokovni šoli omogoča javno-veljavnost študijskih programov.

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetovali pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju.

Bonitetno oceno odličnosti družba Bisnode izračunava na podlagi številnih specifičnih kriterijev zanesljivosti in kredibilnosti. Glede na število zaporednih let doseganja najvišjega bonitetnega razreda poslovni subjekt prejme eno od treh ocen odličnosti: A, AA ali AAA

Certifikat Excellent SME Slovenia je pokazatelj dobre bonitete podjetja in varnega poslovanja, ki ga vsakoletno izdaja Gospodarska zbornica Slovenije po pooblastilu bonitetne agencije COFACE Slovenija, ki je del mednarodne organizacije COFACE prisotne v 200 državah sveta.

European Computer Driving Licence mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti po vsem svetu. V deželah, kjer je uvedena, jo upravlja neodvisno telo. Academie je izbrana kot pooblaščen izvajalec, ki ima svoj izpitni center, kjer se kandidati usposabljajo in opravljajo izpite iz posameznih modulov.

Kako šole postanejo akreditirane?

Akreditacija šole in njenih študijskih programov je dolgotrajen proces in ni nekaj kar lahko »kupimo«, zato se na Academii resno posvečamo temu, da (p)ostajamo akreditirani s strani vodilnih domačih in mednarodnih akreditacijskih hiš. Academia je tako deležna intenzivnega ter skrbnega pregleda šole za zagotovitev doseganja standardov kakovosti zahtevanih s strani akreditacijskih organizacij.

To poetka tako, da skupina strokovnjakov akreditacijske hiše redno obiskuje Academio in preverja skladnost delovanja šole z standardi kakovosti. Skupina nato pripravi poročilo, ki je podlaga za podaljšanje akreditacije s priporočili za izboljšanje delovanja šole.

Kaj vse je predmet evalvacije šole?

Posamezna akreditacijska hiša ob obisku med drugim preverja:

 • ustreznost usposobljena zaposlenih in predavateljev,
 • kvaliteto in ustreznost predavalnic,
 • materialne pogoje, kot so laboratoriji, programska in strojna oprema,
 • referat za študijske zadeve,
 • izvajanje študijskih programov,
 • zadovoljstvo študentov,
 • zaposljivost diplomantov,
 • sodelovanje šole z okoljem.

Evalvacija poteka v obliki intervjujev z vodstvom šole, zaposlenimi, predavatelji, študenti, diplomanti in delodajalci, obiskom predavanj, metodološkim pregledom dokumentacije šole in obiskom vseh prostorov šole.

Zakaj izbrati akreditirano šolo?

Za Vas, akreditirana šola pomeni to, da je nenehno pod nadzorom vplivnih organizacij, katerih interes je Vaše zadovoljstvo in uspeh ter zaposljivost.

Akreditacijske hiše zagotavljajo, da šola:

 • ima ustrezne predavatelje,
 • ima ustrezne in sodobne prostore, strojno in programsko opremo,
 • skrbi za zaposljivost svojih študentov in diplomantov,
 • organizira praktično izobraževanje v podjetjih,
 • zagotavlja točnost in zanesljivost izvedbe glede na njene trženjske aktivnosti pred vpisom.
E-Academia