ANALIZA PRODAJE IN IZDAJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV OD LETA 2002 DO LETA 2006 V PODJETJU DIAFIT D.O.O.

Računovodja

Študent: Helena Čuček

Helena Čuček je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala decembra 2008.

PDF

Diplomsko delo Helena Čuček

V diplomskem delu sem s pomočjo strokovne literature prikazala teoretični proces nabave materiala, kaj menijo o nabavi in njenem organiziranju domači in tuji avtorji s tega področja ter postopke naročanja, ki jih uporabljamo v podjetju Elektro Maribor d.d.

Nabavni oddelek se pojavlja na različnih mestih v organizacijskih shemah podjetij, na kar vpliva veliko notranjih in zunanjih dejavnikov. Sodobni koncept nabave v svoje delovanje vključuje tudi elemente trženja, to pomeni, da opravlja raziskave trga, nenehno išče nove dobavitelje, nove vrste materialov, aktivno sodeluje z razvojno-raziskovalno dejavnostjo v podjetju in pri dobavitelju.

Gospodarna in učinkovita nabavna funkcija lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja. Za uspešno delovanje nabavne funkcije in možnost izoblikovanja nabavne politike ter stretegij nabave morajo biti jasno opredeljeni cilji, politika in strategija podjetja.

Praktični del diplomske naloge pa je bila analiza srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kabla  v podjetju Elektro Maribor d.d. Na osnovi dobljenih rezultatov opravljene analize sem ugotovila, da je strategija našega podjetja že več kot pet let usmerjena v vedno večjo zanesljivost dobave električne energije, kar je bila logična posledica porabe in zaloge omenjenih kablov.

Za podjetje je torej pomembno, da ima dobro organizirano nabavno službo, saj uspešnost nabave vpliva na uspešno poslovanje vseh ostalih funkcij v podjetju.

Nabavna funkcija podjetja je lahko uspešna le, če posluje v skladu s cilji in strategijami podjetja. Svoje cilje mora dobro usklajevati z vsemi drugimi cilji v podjejtu. Pomembno je, da je sodelovanje z drugimi funkcijami v podjetju dobro, kar vodi k uspešnosti celotnega poslovanja.

Nabavna funkcija naj bi zagotovila optimalni sistem dobave, ki mora biti usmerjen k potrebam načrtovanja proizvodnje in materialnih potreb. Z drugimi besedami je nabavna funkcija v proizvodni verigi podjetij pomemben člen.

Čeprav so nabavni procesi v podjetjih lahko različni, je mogoče prepoznati povsem jasne stopnje. Bistveno je, da učinkovito odločanje o nabavi zahteva medfunkcijski pristop. Zelo pomembno je tako usmerjanje in vodenje prizadevanj različnih udeležencev v podjetju, da dosežemo čim boljši rezultat za podjetje.

Nabavni proces v podjetju Elektro Maribor d.d. je urejen s samim pravilnikom o postopkih naročanja. S tem pravilnikom ima podjetje točno določeno, kako potekajo postopki izdelave in priprave osnov za naročanje, kdo so nosilci izvajanja postopkov naročanja, kakšni so postopki sklepanja pogodb, kakšni so potrebni obrazci. Nabavni proces naj bi potekal v podjetju tako, kot je zapisano pravilniku podjetja. V večini primerov je tako. Ko pa gre za nujne (defekt) ali večje primere nabave, pa določene stvari potekajo tudi mimo pravilnika. Seveda pa je v vsakem primeru pravilnik določeno vodilo naročanja materiala.

S strani primerjave praktičnega primera in trditev navedenih v strokovni literaturi, lahko sklepam, da poteka nabavni proces v podjetju Elektro Maribor d.d. po skoraj enakem zaporedju, kot je navedeno v strokovni literaturi. Razlika se kaže v tem, da podjetje vodi evidenco že odobrenih ponudnikov. Lahko bi rekla, da že v naprej izvrši izbor primernih dobaviteljev po določenih kriterijih, s katerimi je že sodelovalo in so izpolnili kriterije za uspešno in kakovostno dobavo materialov. Zato v primeru nabave oz. ugotovljene potrebe po nabavi pošljem povpraševanje ravno tem ponudnikom, s katerimi sem že sodelovala in jim zaupam.

Na začetku zastavljeni cilji diplomskega dela, ki so bili tudi dosežen,i so bili analiza porabe in gibanje zaloge srednejnapetostnega in nizkonapetostnega kabla v obdobju od leta 2003 do leta 2007. Namen diplomske naloge je bil prikaz gibanja porabe-izdaje in zaloge omenjenih kablov. Osnovne trditve so potrjene, saj je iz rezultatov izvedene analize SN in NN kabla razvidno, da je podjetje v preteklih petih letih izvedlo več investicijskih vlaganj, zaradi vedno večje zanesljivosti dobave električne energije ter z vlaganji v investicije, v zemeljsko kabelsko omrežje, ki počasi zaradi zanesljivosti izpodriva nadzemne vode, kar je posledično vplivalo tudi na porabo in zalogo tega kabla.

Pomembnost nabave še vedno narašča. Njena funkcija ni več samo povezana z gospodarjenjem materialov in tudi ne samo z nakupom, temveč z dejavnostjo pred nakupom in po nakupu. Zato je nabavna funkcija postala ena izmed ključnih pomembnejših funkcij v podjetju. Vodstva podjetij so ugotovila, da je z dobro nabavo tudi možno zelo veliko prihraniti.  Nabava je s tem postala vse večji nosilec dolgoročne uspešnosti.

Pričakujemo veliko sprememb, ki bodo temeljile na predpisih evropske unije in bodo namenjene pospeševanju svobodne trgovine med evropskimi državami. Menimo, da bodo te spemembe precej vplivale na delo in dolžnosti za nabavo, materiale in logistiko. Seveda naj bi razvoj nabavnega in dobavnega managementa dohajal spreminjajoči se svet okoli nas. Strokovnjaki za nabavo morajo čedalje bolj utemeljevati dodano vrednost v podjetjih, kjer delajo in dokazovati, da so se sposobni spopasti z izzivi.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Helena Čuček

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.