UPRAVLJANJE S TERJATVAMI DO KUPCEV V PODJETJU XY IN VPLIV PLAČILNE NEDISCIPLINE NA POSLOVANJE PODJETJA

Računovodja

Študent: Lea Antolič

Lea Antolic je diplomantka programa računovodstva, na višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala februarja 2008.

PDF

Diplomsko delo Lea Antolič

V današnjem času morajo podjetja, ki želijo biti konkurenčna in poslovno uspešna, sprejemati svoje odločitve na podlagi razmer na trgu, ki se v današnjem času zelo hitro spreminjajo. Sposobnost, da se hitro prilagodijo jim omogoča, da se pravočasno odzovejo na spremembe v okolju, v katerem poslujejo. Za uspešno poslovanje in spremljanje tega morajo imeti podjetja jasno in realno zastavljene cilje, vizijo in politiko poslovanja za tekoče obdobje in obdobje na dolgi rok. Vodstvo podjetja razpolaga pri odločanju in vodenju podjetja z različnimi informacijami s in podatki. Kvalitetne in ažurne informacije pa so prvi korak k uspešnemu vodenju podjetja. Napačne odločitve so lahko usodne za razvoj in obstoj podjetja. Zelo pomembno je, kako podjetje upravlja s terjatvami, spremlja terjatve, skratka, kako gospodari s terjatvami in analizo terjatev. Nastale terjatve v podjetjih pa so na žalost v današnjih gospodarskih razmerah v podjetjih razlog za likvidnostne težave saj se srečujejo z veliko finančno nedisciplino. Z njo se spopadamo vsak dan, pri čemer ugotavljamo, da opažamo njeno negativno stopnjevanje na eni strani in neučinkovitost sankcij na drugi strani. Zelo zaskrbljujoče je to, da se vsi vrtimo v začaranem krogu, iz katerega ne najdemo pravih rešitev, da bi se razmere izboljšale. Vse to ima vpliv na likvidnost podjetij, na razvoj, na sposobnost financiranja in posledično tudi na razvoj gospodarstva.

Skozi temo, ki sem jo obravnavala v tej diplomski nalogi sem spoznala, da je sprotno spremljanje poslovanja, ter analiziranje različnih podatkov in računovodskih informacij za uspešno poslovanje podjetja nujno, da lahko uresničujemo svojo vizijo in cilje, ki smo si jih zastavili, ter da nam omogočajo pregled ali smo zastavljene cilje dosegli ali ne in ali se približujemo viziji podjetja. Finančna nedisciplina je velik problem za vse poslovne subjekte v gospodarstvu, žal tudi v našem podjetju. Zaskrbljujoče je, ker se z njo spopadajo vse države po svetu in je posledično vzrok propada mnogih podjetij. Po podatkih obrtne in gospodarske zbornice plačilna nedisciplina narašča in postaja vedno večje breme slovenskega obrtništva in podjetništva, pravega nadzora nad plačilnim redom pa še vedno ni. Tudi v našem podjetju imamo opravka s prodajo, s katero nasajajo terjatve in posledično se srečujemo tudi s plačilno nedisciplino. V izterjavo dolgov vložimo veliko truda in časa. Določenemu delu dolžnikov zadošča, če jih pokličemo po telefonu in opozorimo na zapadlo terjatev. Žal pa je zelo velik del dolžnikov takih, ki se na klice ali opomine ne odzivajo, med njimi so tudi taki, ki opomina sploh ne prevzamejo.

Največji problem pa predstavljajo predolgi roki izterjave preko sodišč, saj je malemu podjetju zelo pomembna dobra likvidnost, če pa ima veliko kupcev, ki jih terja preko sodišča na ta sredstva še dolgo ne more računati. Da je položaj še slabši poskrbijo podjetniki sami, ki zapirajo podjetja – sploh mala podjetja, tako rekoč čez noč, brez predhodnega obvestila, zaprejo račune in tako povzročijo podjetju, ki je vložilo izvršbo, samo še dodatne stroške izterjave.

Zavarovanja plačil predstavljajo za mala podjetja prevelik strošek, razen v izrednih primerih, ko res ne najdejo več druge rešitve in če so posli za katere se dogovarjajo dovolj veliki. Upam, da se bo uspešnost in ažurnost izterjav bistveno spremenila glede na to, da bo sedaj sklep o izvršbi izvedljiv v dveh dneh. Glede na to, da je zdaj na oddelku zaposlenih 45 ljudi od tega štirje sodniki, ki se bodo ukvarjali samo z izvršbami, je upanje za upnike nekoliko večje in prepričanje nekaterih, ki nikakor ne poravnavajo svojih obveznosti, da se jim to izplača ne bo več tako razširjeno.

Predlogi:

  • Sprotno preverjanje plačilne sposobnosti in bonitete kupcev, saj bi se tako izognili marsikateri težavi in kasnejšim stroškom izterjave,
  • Skrajšati plačilne roke ali se poskušat dogovorit za daljši rok plačila našim dobaviteljem,
  • Pogosteje zahtevati plačilo po predračunu, predvsem od novih kupcev in kupcev iz oddaljenih krajev,
  • Določit posebne popuste za redne stranke in dobre plačnike,
  • Sklepanje pogodb z vsemi kupci, v katerih bi se točno določile sankcije v primeru neplačila zapadlih obveznosti,
  • Pri spornih terjatvah bi bilo dobro, da bi podjetje uporabljalo možnost prodaje terjatev.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Lea Antolič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X