Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Štipendijski sklad Academia 2za1

Višina štipendije

skupna vrednost 290.000 EUR

 • na študij Višje strokovne šole Academia se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem semestru študija.
 • Za pridobitev štipendije NI potreben vpis v isti študijski program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina štipendije

120 – 200 EUR na mesec

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Državna štipendija

Višina štipendije

70 – 340 EUR na mesec

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje

Občinska štipendija

Višina štipendije

190 EUR na mesec

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v izbrani občini
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Kadrovska štipendija

 • ima status študenta,
 • imajo ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, prebivališče v izbrani občini
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej kakšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali katerikoli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.

Študij ali praksa v tujini (Erasmus + )

V kolikor se boste odločili, da del študijskih obveznosti, bodisi predmete ali praktično izobraževanja, opravite v tujini v okviru programa Erasmus+ lahko prejmete dotacijo.

Erasmus+ dotacija

Višina štipendije

do 700 EUR na mesec, dodatek za prakso do 100 EUR na mesec

 • prvi ali drugi vpis v program Višje strokovne šole Academia Maribor

Da. Plačnik študija je lahko Vaš delodajalec, družinski član ali tretja oseba. Za ureditev plačnika oziroma spremembe plačnika študija se pripravi tripartitna študijska pogodba ali izpolni izjava o plačniku študija.

Da. V primeru, da ima študent priznanih več kot 1/3 oziroma 38 KT po ECTS obveznosti študijskega programa, se mu šolnina sorazmerno zniža. Ugodnosti (popusti) se ne seštevajo.

Da. V kolikor niste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS Slovenije kot aktivni iskalec zaposlitve lahko koristite pravice iz statusa študenta, kot so študentsko delo, subvencionirana prehrana, štipendije, bivanje, subvencioniran prevoz, zdravstveno zavarovanje in drugo. Določene pravice so omejene s starostjo študenta.

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

Da. Šolnino je možno plačevati v mesečnih obrokih, 24 mesečnih obrokov v dveh letih študija.

Da. Ob in med vpisom na Višjo strokovno šolo Academia Maribor ste lahko prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.

V primeru, da zaidete v finančne težave in ne zmorete plačevati šolnine Vas vabimo, da oddate vlogo za odlog plačila zapadlih obveznosti. Potrudili se bomo, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Fizična oseba, plačnik študija, lahko študij plačuje v mesečnih obrokih računa Academie:

 • če je polnoletna,
 • če je poslovno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost Academii dokaže,
 • če ima stalno bivališče v R Sloveniji oz. na območju EU

V primeru, da plačnik študija ni plačilno sposoben lahko plačnik študija plačilno sposobnost dokaže z overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga.

V primeru ponavljanja leta študija Academie ne zaračunava dodatne šolnine. Študent poravna le vpisnino za ponavljanje.

Trudimo se, da so vsi stroški povezani s študijem že zajeti v šolnini in vpisnini. Drugih obveznih dodatnih stroškov študija ni.

Študijsko leto lahko enkrat ponavljate ter s tem ohranite pravice iz statusa študenta. Za tem lahko študij zaključujete z evidenčnim vpisom, v katerem pa ne morete več ohraniti pravic iz statusa študenta.  Dodatno se lahko študentu iz upravičenih razlogov drugega odstavka Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) starševstva, vojaške obveznosti ali težke bolezni status podaljša, vendar največ za eno leto. V primeru ponavljanja leta študija ali evidenčnega vpisa dodatne šolnine ne zaračunavamo. V primeru, da je od zadnjega vpisa preteklo več kot 3 koledarska leta, šola za preostale obveznosti v sorazmernem deležu zaračuna šolnino.

X