Uporaba izvršnice v praksi

278

Izhodišče za diplomsko nalogo je problem neplačevanja obveznosti ob njihovi zapadlosti. Neplačane ali nepravočasno plačane terjatve močno vplivajo na finančno moč podjetja. Obvladovanje terjatev mora biti zato v vsakem podjetju ena izmed prednostnih nalog.

 

V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča instrumentov za zavarovanje terjatev. Najprej smo obravnavali že uveljavljene instrumente za zavarovanje terjatev: menico, zastavo nepremičnin, premičnin ali pravic, zavarovanje pri zavarovalnici, faktoring, cesijo, asignacijo in bančno garancijo. Od 28.10.2012 je na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZpreZP-1) v uporabi izvršnica. To je nov instrument, s katerem je zakonodajalec želel odpraviti plačilno nedisciplino.

V drugem delu diplomske naloge smo analizirali uporabo obstoječih instrumentov za zavarovanje terjatev v praksi. Ugotovili smo, da je odstotek zavarovanih terjatev zelo nizek.

Glede na to, da je izvršnica nova se praksa še ni razvila. Diplomsko nalogo smo zaključili s primerjavo prednosti in morebitnih slabosti izvršnice z že uveljavljenimi instrumenti za zavarovanje terjatev.

Ugotovili smo, da ima številne prednosti, katere bodo po našem mnenju prepričale odgovorne v podjetjih, da se bodo odločili za njeno uporabo.

Download full insight