Ponudba stanovanjskih kreditov

Komercialist

Študent: Karla Leopold

Karla Leopold je diplomantka Višje strokovne šole Academia, program Ekonomist - Komercialist. Svoje diplomsko delo je uspešno zagovarjala maja 2016.

PDF

Diplomsko delo Karla Leopold

V diplomski delu smo si postavili naslednje cilje: raziskati in opredeliti pojem in pomen kredita, seznaniti se z vrstami zavarovanj kredita, ter spoznati vrste kreditov in zavarovanja pri banki X.

Ugotovili smo, da je pri premostitvi finančnih težav bančni kredit še vedno najprimernejša rešitev. Krediti se najemajo za najrazličnejše namene, ne samo za premostitev finančnih težav. Brez kredita si marsikdo ne bi mogel privoščiti stanovanja, novega avtomobila, kaj šele potovanja ali kakšne druge dobrine. Banke ponujajo kredite za različne namene, doba odplačila kredita pa je lahko kratkoročna ali dolgoročna.

Banke se dobro zavedajo, da se pri komitentih pojavljajo velike potrebe po različnih dobrinah.

Pri sami ponudbi kreditov, se želijo približati potrebam strank, pri tem pa se trudijo, da so te čim bolj inovativne. Banke pri svoji ponudbi seveda skrbijo tudi za svojo likvidnost in ravno iz tega razloga so si krediti med različnimi bankami zelo podobni, razlikujejo se le v pogojih kreditiranja. Pri konkurenčnosti med bankami se pojavljata tudi Banka Slovenije in Združenje bank, ki predpisujeta pravila, skrbita za poenoteno poslovanje poslovnih bank in jih hkrati omejujeta pri njihovem delovanju.

Vsak kreditojemalec pri najetju kredita želi, da je le-ta najugodnejši, vendar se z vsakim najetim kreditom pojavijo tudi določeni stroški. Pred najetjem kredita je potrebno dobro prebrati celotno vsebino kreditne pogodbe. Veliko pozornost moramo posvetiti obrestni meri, saj se lahko le-ta hitro spremeni. Tako lahko postane ob najetju ugoden kredit kaj hitro neugoden.

Tudi zavarovanje kredita je zelo pomembno. Težko je izbrati najprimernejšo in najugodnejšo obliko zavarovanja, prav tako pa vseh oblik zavarovanja ni moč uporabiti pri vseh kreditih. Želja bank je, da je vsak kredit ustrezno zavarovan, saj se s tem zavarujejo v primeru nezmožnosti vračila kredita. Banke želijo, da se kredit redno odplačuje z mesečnimi obroki, saj morajo v nasprotnem primeru dolg izterjati. Zavarovanje kredita varuje tako kreditojemalca kot kreditodajalca. Kreditojemalca v primeru, da ne bo sposoben sam odplačati kredita, kreditodajalca pa s tem, da bo kredit v vsakem primeru povrnjen.

V diplomskem delu smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja, na katera odgovarjamo:

RV 1: Ali kreditojemalci pri najemu kredita za nakup nepremičnine za zavarovanje kredita najpogosteje ponudijo zastavo nepremičnine?

Ugotovili smo, da bi kreditojemalci najpogosteje za zavarovanje kredita ponudili hipoteko na nepremičnino v primeru nakupa le-te. To je razumljiva odločitev, saj gre v teh primerih za večje vsote denarja in lahko mnogi izključno na ta način dobijo tolikšen znesek kredita kot ga potrebujejo za nakup.

RV 2: Ali je obrestna mera dejavnik, ki najpogosteje vpliva na odločitev za najem kredita

Anketiranci so največkrat izbrali dejstvo, da so komitenti izbrane banke, kar očitno pomembno vpliva na njihove odločitve. Obrestna mera je po pogostosti obkroženih odgovorov na drugem mestu, zato lahko zaključimo, da spada le-ta med pomembne dejavnike, nima pa najpomembnejšega vpliva, saj ni bila najpogosteje izbrana. Rezultat lahko povežemo tudi z dejstvom, da je v kraju, kjer se nahaja banka X, le ena konkurenčna banka.

RV 3: Ali kreditojemalci dobro poznajo celoten postopek najema kredita?

Anketirani kreditojemalci večinoma dobro poznajo postopek, 22 % celo zelo dobro. Ugotovljeno velja pripisati dejstvu, da je dandanes možno večino informacij pridobiti na spletu in drugih informacijskih virih preden se stranke oglasijo v poslovalnici banke. Določen delež kreditojemalcev pa ima zagotovo že predhodne izkušnje s postopkom najema kredita.

RV 4: Ali kreditojemalci mislijo, da postopek od vložitve vloge do odobritve kredita poteka v dogovorjenem roku?

Več kot polovica anketiranih meni, da postopek najema kredita poteka v dogovorjenem roku oz. je le-ta zaključen pred dogovorjenim rokom, iz česar lahko sklepamo, da se banke trudijo za zadovoljstvo svojih komitentov in si s tem zagotovijo tudi zvestobo svojih komitentov.

Glede na postavljene cilje je mogoče zaključiti, da smo jih uresničili, saj smo podrobno predstavili poslovanje bank in pogoje, ki jih te postavljajo na področju kreditiranja. Delno smo pritrdili raziskovalnemu vprašanju o vplivu obrestne mere na najem kredita ter preko analize odgovorov anketnega vprašalnika prišli do pritrdilnih odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki so raziskovala odločitev za zavarovanje nepremičnin, poznavanje postopka odobritve kredita in mnenje glede trajanja postopka odobritve kredita.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Karla Leopold

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.