Poslovni načrt za ustanovitev zasebnega vrtca

Računovodja

Študent: Marko Treiber

Marko Treiber je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2021.

PDF

Diplomsko delo Marko Treiber

Vsak resen podjetnik pred začetkom ustanavljanja podjetja sestavi poslovni načrt, v katerem objektivno zapiše vse notranje in zunanje dejavnike ter kratkoročne in dolgoročne cilje za najmanj tri prihodnja poslovna leta. Vanj praviloma vključi elemente trženja, financ, proizvodnje, kadrov, letnih računovodskih izkazov idr.

Poslovni načrt je namenjen različnemu spektru ljudi, od vodstva podjetja, zaposlenih, bančnikov, lastnikov tveganega kapitala, dobaviteljev, svetovalcev in izvedencev, zato je pomembno, da v njem odgovorimo na vsa bistvena vprašanja in probleme.

Zaradi nekaj letnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja smo se odločili to združiti s pridobljenim znanjem ekonomije in računovodstva ter smo za temo diplomskega dela izbrali izdelavo poslovnega načrta za ustanovitev zasebnega vrtca.

V zadnjih dvajsetih letih v Sloveniji opažamo porast odstotka vključenosti predšolskih otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove in zavode, tako javne kot tudi zasebne.

Ugotovili smo, da je zasebnih vrtcev v Sloveniji relativno malo, saj je samo dobrih 5  % vseh predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtce, vključenih v zasebne zavode.

Zaradi velikega povpraševanja oz. premajhne ponudbe zasebnih vrtcev v Sloveniji smo se odločili izdelati poslovni načrt za ustanovitev zasebnega vrtca.

Pri raziskavi trga zasebnih vrtcev v Podravski regiji smo ugotovili, da imajo skoraj vsi zasebni vrtci polno zasedene kapacitete in čakalne sezname za sprejem otrok.

Ob tem vidimo, da je staršem zelo pomembno, da imajo poleg možnosti javnega vrtca z javnim kurikulumom za vrtce možnost izbire zasebnega vrtca, kjer mu lahko ponudijo alternativne vzgojne metode, kot so waldorfska vzgoja, Montessori vzgoja, razni krščanski in ostali programi.

Glavni del diplomskega dela predstavlja poslovni načrt za konkretni primer ustanovitve zasebnega vrtca, v katerem smo analizirali, primerjali in prikazali podatke o zasebnih vzgojno izobraževalnih ustanovah na območju Podravske regije.

V finančnem delu poslovnega načrta smo prikazali stalne stroške, spremenljive stroške in predvidene prihodke. V nadaljevanju smo izdelali projekcije najpomembnejših računovodskih izkazov, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za prihodnja štiri poslovna leta.

V zaključku finančnega dela poslovnega načrta smo s pomočjo izračunov različnih računovodskih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, financiranja ipd. dokazali dolgoročno uspešno poslovanje zasebnega zavoda.

Diplomsko delo Marko Treiber

PDF

Diplomsko delo Marko Treiber

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X