Razlike med nadzemnimi in podzemnimi elektrovodi na praktičnem primeru DV 20 kV Črešnjevci

Gradbeništvo

Študent: Damjan Stevanović

Damjan Stevanović je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Damjan Stevanović

Cilj naše diplomske naloge je bilo predstavili razlike med nadzemnimi in podzemnimi elektrovodi na praktičnem primeru daljnovoda DV 20 kV Črešnjevci, ki je bil zaradi zahteve po povečanju obratovalne zanesljivosti in robustnosti v letu 2022 izveden kot kablovod KB 20 kV Črešnjevci.

Ugotoviti smo želeli, ali izvedba nadzemnega elektrovoda predstavlja večji poseg v naravo kot izvedba podzemnega elektrovoda, ali je izvedba nadzemnih elektrovodov cenejša od gradnje podzemnih elektrovodov, ali je izvedba nadzemnega elektrovoda v času izvajanja del nevarnejša od izvedbe podzemnega elektrovoda in ali podzemni elektrovod predstavlja za prebivalstvo in gospodarstvo višji nivo varnosti kot nadzemni elektrovod.

Domneve smo preverili na podlagi pregleda zakonodajnih zahtev za gradnjo, primerjave stroškov izgradnje iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, pregleda zakonodajnih zahtev pri delu in statističnih podatkov o nezgodah pri delu in nevarnih dogodkih v elektrodistribucijskih podjetjih in pregleda tehničnih pogojev za gradnjo in statističnih podatkov o neprekinjenosti napajanja.

Postopkovno se novogradnja daljnovoda 20 kV ne razlikuje bistveno od novogradnje kablovoda 20 kV. Noben od njiju ni objekt z vplivi na okolje, za katerega bi bilo treba pred začetkom izvajanja posega v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje.

V kolikor ne upoštevamo življenjske dobe, bi smeli zaključiti, da je izvedba daljnovoda 20 kV z betonskimi oporišči malenkostno cenejša od gradnje kablovoda 20 kV, ob upoštevanju življenjske dobe pa moramo zaključiti, da je izvedba daljnovoda 20 kV z betonskimi oporišči malenkostno dražja od gradnje kablovoda 20 kV.

Ob spoštovanju in izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, do nevarnosti pri delu ne bi smelo priti ne pri izvedbi daljnovoda 20 kV, kot tudi ne pri izvedbi kablovoda 20 kV.

Z vidika varnosti se s predpisi v osnovi zagotavlja enak nivo varnosti za prebivalstvo in gospodarstvo tako za daljnovode 20 kV kot tudi kablovode 20 kV, z vidika neprekinjenosti napajanja pa zaradi višje sile, tujih in lastnih vzrokov kablovodi 20 kV zagotavljajo bistveno višji nivo varnosti kot daljnovodi 20 kV.

Diplomsko delo Damjan Stevanović

PDF

Diplomsko delo Damjan Stevanović

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X