Uvajanje sprememb v organizaciji glede na spremembe na trgu

Komercialist

Študent: Leon Sužnik

Leon Sužnik je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2022.

PDF

Diplomsko delo Leon Sužnik

V diplomski nalogi z naslovom ”Uvajanje sprememb v organizaciji glede na spremembe na trgu” vam bom predstavil analize in ugotovitve na zadano temo. V uvodu bodo predstavljeni: področje dela, namen in cilj pisanja diplomske naloge na zastavljeno temo, s katerimi omejitvami se bom srečeval pri pisanju naloge ter kakšne raziskovalne metode bodo uporabljene za doseg ugotovitev.

Sledil bo krajši teoretičen del. V njem bo predstavljeno izhodišče za pisanje diplomskega dela. Predstavljeni bodo ključni pomeni organizacije,  vrste organizacij in cilji ter nameni. V naslednjem podpoglavju bo predstavljeno uvajanje in obvladovanje sprememb v organizaciji, in  s kakšnimi spremembami se podjetja srečujejo med poslovanjem.

Sledila bo kratka predstavitev trga, kaj ta predstavlja ter kakšen je njegov vpliv na organizacijo. Opis konkurence bo prikazal, kako v teoriji podjetja sodelujejo oziroma so si v breme ob izdelovanju ali ponudbi enakih dobrin.

Za konec se bom dotaknil tudi teme, ki je bila naš vsakdan, in sicer epidemije virusa Covid-19, ki je pripomogel k hitrim odločitvam in uvedbi novih sprememb v organizacijah.

Jedrni del diplomske naloge bo prikazoval raziskave o izbrani temi. Predstavljene bodo analize pridobljenih anket s strani izbranih oseb. Za začetek bo predstavljeno raziskano podjetje, tako dobimo vizijo oblike organizacije.

Sledi analiza trga od želja potrošnikov do sprememb v konkurenci in  spremembe poslovanja zaradi nepričakovanih dogodkov. Predstavljeno bo: kako podjetje uspešno oziroma neuspešno uvaja spremembe v organizacijo in ali je sposobno odreagirati ob nenadnih spremembah.

Prišli bomo do zaključka, zakaj organizacije morajo uvajati spremembe in ali te vplivajo na zaposlene.

Svoje mnenje bodo predstavili zaposleni in  potrošniki, tako bomo videli  ali se mnenja med seboj poistovetijo ali ne. Predstavljen bo intervju z osebo, ki ima v izbranem podjetju največ izkušenj, ti odgovori nam bodo predstavili, kako neko podjetje sprejema odločitve ob nastanku sprememb.

V zaključnem delu bo predstavljeno mnenje iz raziskav sprememb v organizaciji in vpliv. Prišli bomo do ugotovitve, ali je dosedanje razmišljanje na našo temo pravilno.

Diplomsko delo Leon Sužnik

PDF

Diplomsko delo Leon Sužnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X