Vloga producenta na glasbenem festivalu Arsana

Avdio produkcija

Študent: Blaž Vidovič

Blaž Vidovič je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Medijska produkcija. Svojo diplomsko delo je zagovarjal v septembru 2016.

PDF

Diplomsko delo Blaž Vidovič

V diplomskem delu sem se posvetil delu medijskega producenta pri večdnevnem dogodku, kjer je v enem tednu potrebno organizirati tudi do 50 dogodkov. V teoretičnem delu naloge sem pojasnil značilnosti organizacije in vodenja medijskega dogodka, projektne dokumentacije, pridobivanja sredstev ter produkcije, distribucije in shranjevanja medijskih izdelkov. Skozi celotno delo sem se vračal k definiciji medijskega producenta, ker sem imel težave pri opredeljevanju funkcij in nalog članov ožjega tima. Delo medijskega producenta je tako zahtevno in razvejano, da sega na mnoga druga področja, kot so organizator dogodkov, PR- ovec, koordinator, za svoje delo pa potrebuje veliko znanj, ki prav tako segajo na mnoga področja (zakonodaja, administracija, vodenje).

V praktičnem delu naloge sem se posvetil Glasbenemu festivalu Arsana od njegovih začetkov do danes. Predvideval sem, da bom ugotovil, da je delo medijskega producenta zelo zahtevno, da se na večdnevni dogodek pripravlja dalj časa, da mora sodelovati z veliko različnimi sodelavci in da se njegovo delo tesno prepleta tudi z drugimi profili. Vse to sem v analitično- raziskovalnem delu naloge potrdil. Z gantogramom sem pojasnil in dokazal celoletno delo na projektu. Od priprave do izvedbe festivala sodeluje tudi do 50 ljudi in seveda mora medijski producent z vsemi sodelovati. Kar pomeni, da mora sodelovati z različnimi profili in mora imeti sposobnost vzpostaviti dobre odnose z vsemi deležniki.
Predvideval sem, da se je delo medijskega producenta skozi leta tudi spreminjalo, zato sem si zastavil raziskovalno vprašanje: »Koliko medijski producent pripomore k razvoju festivala in kakšna je njegova vloga pri uspešnosti festivala?«

Ugotovil sem, da festivala ni brez medijskega producenta in da je njegova vloga pri uspešnosti festivala izjemno velika in nepogrešljiva. Vsi anketiranci so to potrdili. Potrdili so tudi, da so naloge medijskega producenta pri Glasbenem festivalu Arsana porazdeljene med več oseb. To je pomenilo tudi, da sem njihove naloge glede na definicijo in kompetence medijskega producenta težko opredelil, saj opravljajo dela od umetniškega vodje, ki sodeluje s programskim in organizacijskim odborom in je zadolžen za idejo, do organizatorja dogodkov, PR-ja pa vse do izvedbenih del na posameznih dogodkih. V raziskavi sem ugotovil, da delo medijskega producenta v največji meri opravljata Mladen Delin in Niko Zagoršek. Mladen Delin je direktor festivala in umetniški vodja, ki skrbi za idejni del in je v drugem delu festival le še supervizor. Niko Zagoršek je zadolžen za izvedbeni del festivala in skrbi, da vse načrtovano tudi izpeljejo. Vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo festivala, opravita še dva sodelavca. Neva Kumer skrbi za administrativni del in koordinacijo prostovoljcev, Alen Krajnc pa je zadolžen za promocijski del in skrb za izvajalce. Vsi sodelavci so do neke mere tudi medijski producenti, nihče od njih pa sebe ne imenuje medijski producent.

Z gotovostjo lahko sklepam, da festivala brez medijskega producenta ne bi bilo mogoče izvesti, saj ima odločilno vlogo pri razvoju festivala. Temeljne naloge medijskega producenta so finančne in kadrovske, trženjski načrt, komunikacija s sponzorji, vsebina in program festivala, promocija, logistika, tehnične zadeve in dobro počutje udeležencev. Pri festivalu Arsana si je medijski producent delo delil s svojo ožjo ekipo, pri odločitvah pa sta mu pomagala organizacijski in programski odbor. Ključna ugotovitev raziskave je, da je delo medijskega producenta nepogrešljivo in izjemno vpliva na uspešnost festivala. Ključni predlog za izboljšanje je, da bo v prihodnje potrebno zaposliti medijskega producenta in s tem razbremeniti dosedanje sodelavce, saj bi potrebovali profesionalca, ki bi v skladu s svojim znanjem in kompetencami prispeval k razvoju in uspešnosti festivala. Posvetil bi se predvsem trženju, odnosom z mediji, sponzorstvu, e-marketingu in promocijskim dogodkom, kar bi prispevalo k ohranitvi in nadaljevanju festivalske tradicije na Ptuju.

Obravnava teme mi je koristila pri poklicnem delu, saj nameravam opravljati delo medijskega producenta in se še nadalje izobraževati na tem področju. Academia bo imela korist od diplomskega dela, saj sem na konkretnem primeru iz lokalnega okolja prikazal vse razsežnosti dela medijskega producenta.

V skladu z navedenimi dejstvi in ugotovitvami lahko sklenem, da sem v celoti dosegel zastavljene cilje in namen diplomskega dela ter uspel odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Blaž Vidovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.