Vpliv kalkulativnih osnov na končno ponudbo gradbenih del za enostanovanjski objekt

Gradbeništvo

Študent: Martin Koklič

Martin Koklič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2022.

PDF

Diplomsko delo Martin Koklič

Namen izdelave ponudbe je, poleg pridobitve projekta, izračun oziroma napoved, kakšni bodo stroški izvedbe projekta in ocena, ali nam lahko le-ta prinese dobiček. Osnovni namen podjetja je ustvarjanje dobička, s katerim se financira razvoj podjetja.

Za izračun cen posameznih postavk v ponudbi potrebujemo kvalitetne podatke. Vhodne podatke ločimo na tiste, s katerimi lahko direktno obremenimo posamezno postavko in predstavljajo direktne stroške.

Med le-te spadajo delo, materiali, polizdelki, transport, vključeni podizvajalci in oprema ter pomožni materiali. Neposredne ali direktne stroške pridobimo z upoštevanjem normativov dela, ovrednotenjem vseh stroškov, povezanih z nabavo materiala, izvedbo povpraševanj in s pridobitvijo ponudb.

Z njimi pridobimo tudi oceno stroškov za vključitev podizvajalcev. Druge stroške predstavljajo posredni ali indirektni stroški. Le-te je težje prepoznati in zajeti. Glede na mesto nastanka jih delimo na stroške, povezane z gradbiščem, stroške poslovanja družbe in ostalo, kot so predviden dobiček, predviden riziko in potrebne garancije.

Gradbiščne stroške predstavljajo vsi stroški, ki so potrebni za funkcioniranje posameznega gradbišča in so vezani neposredno na dotično gradbišče ter niso zajeti v projektantskem popisu.

Med stroške poslovanja podjetja pa štejemo tiste, ki so potrebni, da podjetje posluje in nastanejo tudi, če podjetje ne dela. Zbir posrednih stroškov je potrebno upoštevati in razdeliti med posamezne postavke z ustvarjenim ključem – faktorji.

Ker so izračuni vrednosti postavk zelo obširni, smo se v diplomskem delu omejili na gradbena dela izgradnje enostanovanjske hiše. Veliko investitorjev se odloča, da objekte gradijo z več izvajalci, od katerih vsak izvede zaključen sklop nalog.

V prvem delu naloge smo opredelili, katere kalkulativne gradnike poznamo, kaj zajemajo, kako jih ocenimo in jih nato na praktičnem primeru uporabili. Posebno pozornost smo posvetili zbiranju posrednih stroškov, njihovemu izračunu in razdelitvi.

Na koncu smo v preglednici zbrali vse neposredne in posredne stroške, vezane na projekt, zbir katerih predstavlja končno vrednost ponudbe.

Za ponudbe na enoto mere zberemo vse stroške, pri čemer se izračun vrednosti vsake posamezne postavke dela, ki predstavlja vsoto neposrednih stroškov, poveča za delež posrednih stroškov, kar se doseže s pomnožitvijo s faktorjem za posredne stroške.

Tako dobljena vrednost postavke predstavlja osnovo za izdelavo gradbenih knjig in obračuna del. V nalogi smo pokazali pomen natančnega zbiranja posrednih stroškov, ki običajno predstavljajo več kot četrtino vrednosti projekta.

Diplomsko delo Martin Koklič

PDF

Diplomsko delo Martin Koklič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X