Zaposlovanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v podjetjih in vloga marketinga v teh podjetjih

Ekonomist

Komercialist

Računovodja

Turizem

Študent: Mateja Kramberger

Mateja Kramberger je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala januarja 2021.

PDF

Diplomsko delo

Vsebinsko idejo v diplomskem delu sem dobila v javnem zavodu, kjer se zaposlena kot ekonomka. Ker se pri svojem delu vsakodnevno srečujem z otroki s posebnimi potrebami (opredeljeni tudi kot invalidi), sem se počasi začela zavedati, kako težko bodo ti otroci,ko
enkrat odrastejo, dobili zaposlitev. Zato sem se v diplomskem delu ukvarjala s problematiko zaposlovanja invalidov. Na trgu delovne sile so invalidi ena od najranljivejših skupin.
Brezposelnost invalidov v Sloveniji je večja od brezposelnosti ostalega prebivalstva, zato poskuša država z različnimi ukrepi vplivati na večjo zaposlenost invalidov. V diplomskem delu sem opisala nekaj teh ukrepov, in sicer kvotni sistem, subvencijo plač invalidov, zaščito pred odpuščanjem. Seznanila sem se z možnostjo zaposlitve invalidov v podjetjih na odprtem trgu delovne sile ali podporno zaposlitvijo. Za tiste, ki se na takšen način ne zmorejo zaposliti, je zakonodaja uvedla novo obliko zaposlovanja invalidov. Prav takšen namen je imel leta 2017 tudi javni zavod, v katerem sem zaposlena. Hoteli smo odpreti zaposlitveni center z imenom Modra vrtnica in uporabnikom omogočiti, da se zaposlijo po končanem šolanju. Vse ni šlo po načrtu, ostalo pa je upanje, da nam morda pa le enkrat uspe. Tako sem v diplomskem delu predstavila zagonski elaborat (poslovni načrt), vhodno strategijo, plan in cilje projekta ter raziskala vlogo marketinga pri delovanju zaposlitvenega centra.
V diplomskem delu opisujem zaposlene invalide kot talente v določeni panogi, saj so s strokovno pomočjo to resnično postali. Njihovo delo je kakovostno in lahko so konkurenčni prav vsakemu delavcu v običajnih podjetjih.
V empiričnem delu sem raziskala, ali podjetja sploh zaznajo potrebo po zaposlitvi invalida ali osebe s posebnimi potrebami. Za nekaj zaposlitvenih centrov v ožji okolici sem raziskala, ali imajo pogodbo o medsebojnem sodelovanju vsaj s petimi podjetji. Za raziskavo sem uporabila metodo spraševanja, in sicer intervju in anketo. Rezultati raziskave so me razočarali, čeprav
sem pričakovala zelo nizko ozaveščenost podjetij o možnostih zaposlitve invalida.

Diplomsko delo Mateja Kramberger

PDF

Diplomsko delo

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X