Izdelava klišejev na lokaciji in optimizacija procesa

Strojništvo

Študent: Gašper Hozjan

Gašper Hozjan je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal marca 2023.

PDF

Diplomsko delo Gašper Hozjan

V diplomskem delu bom predstavil metodo fleksotiska, ki se med drugim uporablja za tisk na pokrivne folije v farmacevtski industriji, implementacijo stroja za lasersko graviranje v GMP-okolje ter optimizacijo nabave, prevzema in prevzemne kontrole klišejev, ki jih ta implementacija prinese.

Metoda fleksotiska je tehnološki proces neposrednega rotacijskega tiska, kjer se za tiskanje uporablja fotopolimerni kliše. Tiskovni elementi na klišeju so v obliki polnih površin, linij in rastrskih pik. Njihova funkcija je prenos tiskarske barve na tiskovni material. Izrazitost barvnih tonov je odvisna od bočnih kotov rastrskih stožcev in od tiskovnega tlaka, ki lahko vliva na deformacijo rastrskega stožca.

Koliko barve se bo preneslo na tiskovno formo, je odvisno od rastrskega valja, ki je eden ključnih členov fleksografskega tiskarskega stroja. Poznamo različne metode njihove izdelave. V sodobnem času so v fleksotisku v uporabi večinoma fotopolimerne plošče za izdelavo klišejev. Ločimo analogno kopiranje in digitalno kopiranje za izdelavo klišejev.

V fleksotisku ločimo tri konstrukcijske zasnove tiskarskih strojev, in sicer rotacije s tiskovnimi členi v enem stolpu, rotacije z zaporednimi tiskovnimi členi in pa rotacije s centralnim tiskovnim členom.

V nadaljevanju diplomskega dela so opisane aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred procesom zagona, kot je specifikacija URS, ki predstavlja osnovo zasnove sistema, kjer so podane uporabniške zahteve, ki jih sistem mora imeti. Med te aktivnosti spada tudi ocena vpliva sistema, kjer se identificira vpliv sistema na kakovost končnega izdelka, celovitost podatkov in varnost pacienta in pa ocena kakovosti dobavitelja, ki je del procesa izbiranja najustreznejšega dobavitelja.

Temu sledijo aktivnosti procesa zagona, kot sta testiranji FAT in SAT, ki zagotovita ustrezen sestav in delovanje sistema (testirajo se nekritične zahteve iz specifikacije URS) ter zagon sistema, ki je zadnja faza procesa zagona.

Sledi izdelava plana kvalifikacije in proces kvalifikacije sistema ter testiranja DQ, IQ, OQ, PQ, s katerimi zagotovimo ustrezen načrt sistema, njegovo pravilno namestitev ter delovanje skozi ves deloven proces. Z njimi zagotovimo učinkovit in ponovljiv delovni proces. Med te aktivnosti sodijo tudi ocena tveganja, ocena tveganja kritičnih točk in pa izdelava matrice sledljivosti.

V zaključku diplomskega dela bom ocenil vpliv, ki ga implementacija stroja predstavlja za okolje z vidika emisij toplogrednih plinov kot posledice transporta klišejev. Ocena vpliva bo temeljila na standardu SIST EN 16258: 2013.


Diplomsko delo Gašper Hozjan

PDF

Diplomsko delo Gašper Hozjan

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X