Podjetje XY d.o.o. ima svojo zgodovino.
Razvilo se je iz majhnega družinskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1976, osnovna
dejavnost je bilo avtokleparstvo.
Zacetki delovanja so bili zelo težki (nejasna zakonodaja, pomanjkanje kapitala, togi predpisi),
razvoj pa izredno hiter.
Prišlo je do preusmeritve in specializacije dejavnosti v lastno proizvodnjo izpušnih sistemov.
Prišlo je do medsebojnega sodelovanja z multinacionalnim koncernom, ki je podjetju podelilo
ekskluzivo za prodajo izpušnih sistemov WALKER.
Z osamosvojitvijo Slovenije in razvojem avtomobilske industrije (pojav novih avtomobilskih
znamk, vedno vecje zahteve in želje kupcev) je prišlo do razširitve ponudbe z novimi izdelki,
amortizerji, pnevmatikami, akumulatorji, veca se obseg zalog, potrebni so novi in vecji
skladišcni prostori.
Te spremembe so precej vplivale na samo podjetje in na zaposlene v njem. Prišlo je do
reorganizacije v smeri vecje delitve dela.
Problematiko podjetja predstavljajo stroški, njihovo obvladovanje, planiranje in izdelava
letnega plana za podjetje.
V svoji diplomski nalogi bom poskušala ta podrocja opredeliti in podrobneje razcleniti z
rezultatom opredelitve in evidentiranja stroškov, opredelitve funkcije planiranja in z izdelavo
letnega plana podjetja.
Ta bo omogocal, da bo podjetje kljub vedno vecjim pritiskom konkurence lahko svoje znanje
in energijo usmerilo v uresnicitev zacrtanih ciljev in strateških usmeritev.