V diplomskem delu predstavljamo Javni zavod x, organiziranost in delovanje, pravno
ureditev, dejavnost in vodstvo ter vse vire financiranja osnovnošolskega obveznega in
razširjenega programa izobraževanja. Javni zavod x opravlja dejavnost javne službe s
področja predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja in spada med nepridobitne
organizacije. Ustanoviteljica zavoda je lokalna skupnost. Javni zavod x nima svojega
premoženja, ampak prevzema odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki
so last ustanovitelja. Dobička iz tržne dejavnosti ne ustvarja, morebiten presežek prihodkov
nad odhodki pa v skladu z zakonom in s soglasjem financerja ter ustanovitelja porabi za
namene osnovne dejavnosti ali pa ga vrne v proračun.

Javni zavod x je določen uporabnik enotnega kontnega načrta in zanj veljajo določene
posebnosti v računovodenju. Pri računovodenju je potrebno upoštevati veliko zakonov,
pravilnikov, odlokov in uredb ter sklepov. Za pravilnost računovodenja je potrebno tekoče in
dosledno upoštevati vse spremembe predpisov, ki se prepogosto spreminjajo in dopolnjujejo.
Zakonodaja je preobširna, pogostokrat v praksi težko izvedljiva in tudi medsebojno
neusklajena.

Slovenija bo lahko gradila na znanju temelječo družbo le, če bo poskrbela, da bo sistem
vzgoje in izobraževanja prav tako v praksi razvojno naravnan in hkrati tudi uspešen. Šole, ki
so usmerjene v razvoj in se zavedajo konkurenčnosti šol v regiji, morajo izvajati sodobne
programe in dejavnosti. To pa danes zahteva vse večja finančna sredstva, hkrati pa družba teži
k zmanjšanju finančnih sredstev za javno porabo.

Sredstva državnega proračuna so omejena, zato se šole za razvoj in izvajanje kakovostnih
nadstandardnih programov usmerjajo v zbiranje dodatnih sredstev. Dodatna sredstva lahko
pridobivajo z donacijami, sponzorstvom in prispevki staršev. Ker pa se pri tovrstnem zbiranju
dodatnih finančnih sredstev nemalokrat pojavlja nepreglednost in neustrezen nadzor nad
zbranimi in porabljenimi sredstvi, je resorno ministrstvo z novelo Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja v zadnjem letu uredilo delovanje šolskih skladov za
osnovne šole.

Za Javni zavod x je pomembno, da ima zelo dobro organizirano finančno in računovodsko
službo. Računovodstvo je sestavni del informacijskega sistema zavoda, ki se ukvarja z
računovodskim spremljanjem in presojanjem poslovanja, daje uporabne računovodske
informacije tako notranjim kot zunanjim uporabnikom. Računovodenje v javnem zavodu
temelji na poznavanju predpisov s področja računovodstva in javnih financ, s področja davčne
zakonodaje in tudi delovnopravne zakonodaje.

Zaradi pomembnosti predstavljene problematike financiranja Javnega zavoda x smo si v
diplomski nalogi zadali cilje: a) ugotoviti pravne podlage za računovodenje v javnem zavodu,
b) kako pridobiti dodatne vire za financiranje dejavnosti javnega zavoda in c) kaj morajo
starši še dodatno plačevati pri obveznem programu šolanja otroka, čeprav je javno šolstvo v
celoti financirano iz javnih sredstev.

Vzgojno izobraževalni zavodi se bodo morali v tem zahtevnem času prilagoditi sodobnim in
novim razmeram na trgu. Vse večja je težnja družbe, da se javna sredstva zmanjšujejo, zato
nove razmere na trgu zahtevajo tržno usposobljeno vodstvo, ki bo ob dobrem pedagoškem
vodenju obvladovalo tudi trženje storitev.