Gradnja vodovodnega omrežja v sklopu gradnje AC Draženci–Gruškovje z zagovorom normativov in knjige obračunskih izmer

222

V letu 2015 se je začela izgradnja nove AC, zaradi katere je bilo potrebno v občini Podlehnik prestaviti vodovodno omrežje. Ker delam v podjetju, ki se ukvarja z distribucijo pitne vode, sem se odločil, da za gradnjo novega omrežja izdelam diplomsko delo, v katerem sem prikazal, kako poteka izgradnja vodovodnega omrežja.
Zastavljen cilj sem dosegel, saj sem v sklopu izgradnje izdelal knjigo obračunskih izmer za manjše vodovodno omrežje. Knjigo sem izdelal v digitalni obliki s pomočjo programa Microsoft Excel, v kateri sem prikazal vse izmere in izračune izvršenih del, ki so bila izvedena po etapah, dodal pa sem tudi skice določenih podrobnosti. V delo sem vključil opis gradbenih normativov, s katerimi sem si pomagal pri nalogi. V KOI sem dodal izračune normiranja dela za izkope, zasipe in sestavljanje cevovoda ter kot prilogo dodal tloris cevovoda po etapah in prečni prerez cevovoda.
Moj prispevek z izdelavo diplomskega dela je bil, da sem s pomočjo normativov prikazal, kako poteka delo pri gradnji cevovoda in kako pravilno izpolnjevati KOI. KOI sem izdelal v elektronski obliki, ki bo podjetju v bodoče prihranila čas pri izvedbi KOI in omogočila preglednejšo pripravo začasne, mesečne in končne situacije. Z izračuni normiranja sem prikazal, kako se izračuna posamezna postavka dela za stroj in delavce. Naredil sem meritve in analizo med starim in novim cevovodom, ter predstavil ugotovitve. Z gradnjo novega vodovoda sta se povečala pretok pitne vode in življenjska doba cevovoda. Za uporabnike pitne vode nov vodovod pomeni večjo kakovost pitne vode, saj so materiali kakovostnejši, zaradi česar ne prihaja do pokanja cevi in s tem do možnosti vstopa tujka v cevovod.
Sama gradnja cevovoda je potekala brez kakršnih koli večjih težav. Izkopi, sestavljanje cevovoda in zasipi so potekali skladno z načrtom, kot je bile predvideno. Teren, kjer so se izvajala gradbena dela ni bil zahteven, kar je omogočalo dokaj hitro izvedbo gradbenih del. Sestavljanje cevi je potekalo enostavno, saj imajo novejše cevi in kotni elementi sidrni spoj, ki je olajšal delo.
Kot novost sem pri novem cevovodu dodal zračnik za prezračevanje vodovodnega omrežja. Do sedaj se v praksi ni pogosto vgrajevalo zračnikov, sam pa sem se odločil in ga vključil v omrežje. Pri starem omrežju je vedno v primeru nakopičenja zraka v cevi bila težava, da je bilo potrebno na teren in omrežje ročno preko hidranta prezračiti. Lastnost tega zračnika je samodejno prezračevanje omrežja v primeru, da vanj zaide zrak. Tako je olajšano delo in ni potrebe po ročnem izpiranju.
V primerjavi med starim in novim cevovodom sem primerjal pretočne in tlačne razmere cevovoda. Vse rezultate sem spremljal v nadzornem centru za oskrbo s pitno vodo, kamor sta povezana pretokomer in tlakomer. Še preden se je začel graditi novi vodovod, sem spremljal in si beležil meritve na starem cevovodu. Kasneje, ob zgraditvi novega, sem enako kot pri starem spremljal meritve in si jih prav tako zapisoval. Pri primerjavi med starim in novim cevovodom so meritve pokazale, da so pri novem cevovodu pretoki večji kakor pri starem, saj so nove cevi večjega premera kakor stare. Tlak se je pri novem cevovodu povečal, kar je posledica večjega premera cevi in večjega pretoka, kakor tudi novih cevi, saj je pri starih prihajalo do pokanja cevi in popuščanja hišnih priključkov, zaradi česar je prihajalo do tlačnih izgub, kar še se je najbolj občutilo v poletnih mesecih, ko je bila povečana poraba vode. Razlike med pretoki in tlaki sem prikazal v grafih, ki sem jih izdelal na podlagi zapiskov spremljanja pretoka in tlaka.
Pri diplomskem delu sem prišel do ugotovitve, da na pretok zelo vpliva tudi material cevi. Pri starih ceveh se je zaradi notranje hrapavosti cevi nabiral vodni kamen, ki je upočasnjeval pretok. Pri novem cevovodu predvidevam, da se te težave ne bodo pojavljale, saj nabiranje vodnega kamna preprečuje fina cementna obloga na notranji strani, zaradi katere cevi nimajo hrapave površine in zaradi tega se na steni cevi ne nabira vodni kamen.

Download full insight