Računovodske rešitve v javnih službah imajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. Država v določenem smislu zavodom omejuje samostojnost na vseh področjih in tudi področje računovodstva pri tem ni izjema. V diplomskem delu smo predstavili naslednji dve posebnosti:
– dvojno vodenje računovodstva in
– delitev javne in tržne dejavnosti v javnih zavodih.
Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje dejavnosti so financirani s strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti. Spremljanje prihodkov ne povzroča večjih težav, spremljanje in razporejanje odhodkov pa je veliko težja naloga.
Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka, kar nemalokrat povzroča težave. Za izkazovanje poslovanja javnih zavodov je primernejša računovodska politika nastanka poslovnega dogodka, ki izkazuje prihodke, odhodke in rezultat poslovanja glede na čas nastanka poslovnega dogodka. Vendar pa nam računovodska politika po načelu denarnega toka pove, od kod denar pride, kam denar gre in kakšna je tveganost, ali denar bo. Zato je za celovito gospodarjenje v javnem zavodu nujno izdelati tako izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka kot tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

 

Download full insight