V zadnjih nekaj desetletjih se je v vseh državah sveta zgodila ključna socialna sprememba. Življenjska doba ljudi se je v povprečju precej podaljšala, spremljal  jo je znaten upad rodnosti. Zmanjšanje rodnosti in podaljševanje pričakovane življenjske dobe predvsem zaradi izboljšanja življenjskega standarda  in zdravstvenih razmer sta se dolgoročno odrazila v spremembi starostne strukture prebivalstva. Staranje razumemo kot izziv in priložnost.

V diplomski nalogi smo želeli predstaviti predvsem določen segment podjetništva – prodajo zdravil in posredovanje v lekarniški dejavnosti, in proučiti ter raziskati stanje ponudbe in konkurenčnosti na tem trgu v Mariboru  in okolici.

Osredotočili smo se na ponudbo v domovih za starejše, na podjetniški način napravili analizo in dokazali pomembnost ter potrebo po novi dejavnosti. Na osnovi le-tega smo nato želeli ugotoviti smotrnost ustanovitve novega podjetja. Pri tem smo izdelali tudi poslovni načrt, s katerim smo preverili našo težo o smotrnosti ustanovitve takšnega podjetja. S poslovnim načrtom  lahko  na precej enostaven in netvegan način dobimo občutek, v kakšni meri je določena poslovna ideja uresničljiva tudi na dejanskem trgu.

V življenju pogosto delujemo popolnoma rutinsko, brez razmišljanja, delujoč zgolj iz vsakodnevne navade. Tak način življenja je seveda nujen, saj tako svojih možganskih celic ne preobremenimo z detajli. Če pa želimo najti do sedaj neodkrito ali bolje rečeno neprepoznano poslovno nišo, pa moramo izstopiti iz okvira teh navad in v vsakdanjem pogovoru ob kavi, ob prebiranju knjige, časopisa ali internetnega članka, v sprehodu po naravi ali pa v mestnem vrvežu prepoznati človekovo potrebo, ki bi jo bilo z novim proizvodom ali storitvijo moč zadovoljiti.

Odgovornost za ohranjanje zdravja nosimo ljudje sami, zato je zdrav način življenja kompleksna manifestacija med seboj bolj ali manj povezanih in ponavljajočih se specifičnih ravnanj človeka v določenih življenjskih pogojih. Zdravo samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega sebe sta pogoja za to, da posameznik prevzame tudi odgovornost za svoje lastno zdravje. Kdor se ceni, si ne želi škoditi. Odločitev za zdravje se povezuje s temeljnimi vprašanji ravnanja s samim seboj, z občutkom lastne vrednosti, ki omogoča ali pa ne, da si človek vzame čas zase ter prevzame odgovornost zase in jo deli tudi z drugimi ljudmi, s katerimi živi. Definicije o zdravju nas spomnijo, kako pomembno je biti v harmoniji. »Zdravje je naša največja vrednota, je odsotnost bolezni in harmonija v telesnem, duševnem, čustvenem, osebnem in duhovnem delovanju, oziroma je harmoničen odnos telesa in duševnosti v sozvočju z okoljem« (Shapiro, 1994).

Želimo si veliko, vendar je zdravje tisto, kar daje življenju veličino in bogastvo. Zanimanje in interes za delo v lekarni je pri nosilki poslovne ideje bilo prisotno že v otroštvu in pomoč ljudem v stiski ji daje vsak dan da moč in dučno veselje. V teh nekaj letih je bilo spoznano, da bi v tem poslu lahko bil narejen korak dalje. Inspiracijo za obetaven posel je mogoče najti v najrazličnejših vsakodnevnih situacijah. Vse, kar je potrebno je, da smo pozorni na preproste in samoumevne stvari in da v njih prepoznamo našo poslovno priložnost, zato je bila sprejeta tudi odločitev za pridobitev dodatne izobrazbe komercialista.

Ob pridobivanju dodatne izobrazbe na višji strokovni šoli za komercialiste Academia je bilo pridobilenih veliko novih znanj in zato je bila logična odločitev, vse znanje uporabiti v diplomski nalogi, ki je zaključek šolanja. V diplomi so do potankosti razkrita dejstva staranja prebivalstva in potreb v domovih za ostarele po dodatni ponudbi zdravil. Spoznali smo, da so naša predvidevanja resnična in s tem se laho izpolni želja, ki je bila prisotna že ob vstopu v šolo. Narejeno je bilo nekaj, kar lahko dolgoročno koristi nosilki poslovne ideje kot nova oblika zaposlitve ter hkrati izboljša razmere na trgu, ki potrebuje takšno storitev.

Upati je, da bo možno idejo kdaj speljati v praksi in s tem polepšati in izboljšati pogoje domovanja v domovih starejših občanov.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Potovalna lekarna v domovih upokojencev kot poslovna priložnost